sztuka 2 2011 rys 6

dr Andrea Berzaghi, prof. Sergio Bortolini, prof. Ugo Consolo 

 

 PL

Kwestie estetyczne dotyczące uzupełnienia pojedynczego zęba na implancie zakładanego bezpośrednio po ekstrakcji: analiza czynników ryzyka i kryteriów doboru elementów protetycznych


słowa kluczowe:

analiza czynników ryzyka, etap tymczasowy, uzupełnienie ostateczne


streszczenie:

Osiągnięcie doskonałości w zakładaniu jednoelementowych implantów protetycznych jest związane z jedną z najbardziej skomplikowanych procedur klinicznych – nawet dla operatorów, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie.
W rzeczywistości powodzenie kliniczne nie jest jedynie zależne od osseointegracji implantu, ale też od harmonijnego współistnienia uzupełnienia z otaczającymi je tkankami i pozostałymi zębami. (1,2,3)
Niektórzy autorzy uważają, że – o ile bezpośredni układ poekstrakcyjny jest wskazany, może być on korzystny. Może on bowiem prowadzić do poprawy klinicznej w trakcie leczenia i wielu zabiegów chirurgicznych, idealnego umiejscowienia implantu, zachowania morfologii wyrostka zębodołowego i możliwie najlepszych wyników estetycznych (4).
Inni autorzy wykazali, że nie istnieje zbyt wiele pewników co do bezpiecznych i przewidywalnych wyników estetycznych i że układ poekstrakcyjny nie zmniejsza zakresu przebudowy wyrostka ani nie gwarantuje zachowania anatomii kości (5,6).
W niniejszej pracy chcemy podkreślić kluczowe etapy zakładania protezy – pojedynczego implantu – bezpośrednio po ekstrakcji.


GB

Immediate Post-Extraction Implant of the Single Tooth in the Aesthetic Sector: analysis of risk factors and selection criteria of prosthetic components


key words:

analysis of risk factors, provisional phase, definitive restoration


summary:

Achievement of excellence in single element prostheticimplants is one of the most complex clinical procedures even for expert operators. Clinical success, in fact, is not merely defined by osseointegration of the implant, but by a natural harmonious coexistence of the restoration with the
surrounding tissues and residual teeth (1,2,3).
Some authors believe that the immediate postextraction system, when indicated, can be beneficial and lead to clinical improvements in the time of treatment and number of surgical procedures, an ideal implant placement, the preservation of the morphology of the alveolar process and the best aesthetic results (4).
Other authors have shown that there are not many certainties for safe and predictable aesthetic results and that the post-extraction system fails to reduce alveolar remodeling and preserve the bone anatomy (5,6).
This work wishes to highlight certain key steps of prosthesis-implant management of the single immediate post-extractive implant.