1. Czasopismo „Art of Dentistry” przyjmuje do druku prace poglądowe, naukowe, przeglądowe i poradnikowe z zakresu współczesnej stomatologii oraz opisy przypadków. Ponadto czasopismo publikuje sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych, spostrzeżenia i doświadczenia z praktyk własnych stomatologów.

Redakcja kwartalnika „Art of Dentistry” informuje, że główną wersją czasopisma jest wydanie papierowe.

2. Prace należy przesłać w dwóch egzemplarzach wydrukowanych oraz w postaci elektronicznej na płycie CD, łącznie z kopiami ewentualnych tabel, rycin czy zdjęć. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie stwierdzające, że:

 • praca nie była publikowana ani nie została złożona do innej redakcji;
 • praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów i kierownictwo ośrodków, w których powstała;
 • autor (autorzy) zgadza (zgadzają) się na automatyczne i nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji;
 • ujawniono wszelkie źródła finansowania oraz recenzję, jeśli praca została recenzowana.

Oświadczenie powinno zawierać również informację jaki jest wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

Oświadczenie autora ma na celu przeciwdziałaniu praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”, które są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Objętość prac oryginalnych i klinicznych nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu (łącznie z tabelami i rycinami), poglądowych - 12 stron, a kazuistycznych - 6 stron.

4. Prace należy przesyłać w 2 egz. w formie wydruku komputerowego z pozostawieniem marginesów oraz podwójnych odstępów pomiędzy wierszami (ok. 1800 znaków na stronie). Prosimy o załączenie CD ROM z wykorzystaniem powszechnie używanych edytorów tekstu. Zalecane jest stosowanie standardowych czcionek o rozmiarze 12 punktów.

5. Prace kliniczne powinny pozostawać w zgodzie z zasadami teoretycznymi zawartymi w Deklaracji Helsińskiej. Autorzy prac klinicznych i doświadczalnych powinni nadesłać wraz z maszynopisem pisemną zgodę Komisji Etycznej swojego regionalnego ośrodka akademickiego.

6. W pracy nie należy podawać nazwisk oraz numerów identyfikacyjnych (np. historii chorób), które mogłyby doprowadzić do rozpoznania pacjenta i naruszenia tajemnicy lekarskiej. Fotografie muszą być przygotowane w sposób wykluczający rozpoznanie pacjenta, chyba że wyrazi on na to pisemną zgodę. Reprodukcja tabeli lub ryciny z innej pracy lub czasopisma może być załączona wyłącznie za pisemną zgodą właściciela praw autorskich (na ogół wydawcy). Należy dołączyć pisemną zgodę na druk fotografii i rycin.

7. Układ pracy:

Strona tytułowa.

Powinna zawierać: tytuł pracy (polski i angielski), imiona i nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich autorów, nazwę instytucjii kierownika, z której pochodzi praca, imię i nazwisko autora odpowiedzialnego za korespondencję z redakcją (adres, numer telefonu i adres e-mail). Ponadto należy umieścić informację o grantach, innych źródłach finansowania i oświadczenie o konflikcie interesów lub braku konfliktu interesów.

Streszczenie (polskie i angielskie).

Powinno zawierać od 150 do 250 słów. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyodrębnić cztery akapity zatytułowane:

 • wstęp,
 • materiał i metody,
 • wyniki,
 • wnioski.

Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych (angielskich i polskich).

Tekst.

Prace oryginalne należy podzielić na następujące części:

 • wstęp,
 • materiał i metody,
 • wyniki,
 • dyskusja,
 • wnioski,
 • literatura.

Literatura.

Poszczególne pozycje piśmiennictwa muszą być podane w takiej kolejności, w jakiej są cytowane w tekście pracy, w której zaznaczać je należy nawiasami kwadratowymi: [1]. Nie należy używać automatycznego numerowania przypisów edytora tekstu, gdyż komplikuje to pracę redakcyjną.

W wypadku cytowanych książek należy wymienić: nazwiska autorów, tytuł, miejsce wydania, wydawcę, rok wydania, numer strony początkowej i końcowej. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać: nazwisko autora, inicjałyimion, rok wydania, tytuł rozdziału, nazwisko autora (redaktora) książki, inicjałyimion, tytuł książki, wydawcę, miejsce wydania, przedział stron.

W wypadku cytowanych czasopism należy podać: nazwiska autorówi pierwsze litery imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus), rok wydania, tom (cyframi arabskimi), numer strony początkowej i końcowej.

Dopuszczalne jest podawanie źródeł internetowych, ale jedynie z uznanychi recenzowanych witryn, z podaniem nazwisk autorów, pełnego tytułu witryny i adresu URL. Redakcja zastrzega sobie prawo usunięcia niewiarygodnychi błędnie cytowanych pozycji piśmiennictwa i ich kontekstu z pracy.

Tabele, ryciny, fotografie.

Zalecany format przygotowania rycin i fotografi: tiff, jpg, rozdzielczość 300 dpi; Nie będą przyjmowane ryciny w niższej rozdzielczości, jak też wstawiane do edytora MS Word. Ryciny i fotografie powinnybyć opisane na odwrocie (autor, tytuł pracy, nr arabski ryciny, podpis,oznaczenie góra-dół ryciny). Na osobnej stronie należy zamieścić spis tytułów rycin z ewentualnymi objaśnieniami. Miejsce umieszczenia tabel i rycin w tekście powinno być zaznaczone ołówkiem na marginesie pracy. Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do tworzenia wykresów zalecane jest użycie programu Microsoft Exel – wszystkie wersje.

8. Autor otrzymuje bezpłatnie 1 egzemplarz autorski „Art of Dentistry”.

9. Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów, tj. skracania artykułów, nadawania własnych tytułów i śródtytułów, dzielenia większych materiałów na części.

10. Procedura recenzowania publikacji uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na stronie www zamieszczona jest lista recenzentów współpracujących z redakcją „Art ofDentistry” oraz procedurę recenzowania.

11. Część artykułów publikowanych w czasopiśmie może być zamieszczonana stronie internetowej www.asmedia.com.pl lub w pozostałych periodykach wydawanych przez Wydawnictwo AS Media, dlatego złożenie artykułu do druku w piśmie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ewentualne rozpowszechnienie za pośrednictwem Internetu lub w wydawnictwach Wydawnictwa AS Media.

12. Przesłane materiały pozostają w dokumentacji redakcji.

13. Prace i wszelką korespondencję prosimy kierować pod adres:

Wydawnictwo AS Media,

ul. Tymiankowa 23,

40-750 Katowice,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.