okladka SI 2 2017 mala

Serdecznie zapraszam do laktury najnowszego numeru

Anna Spyrka

redaktor naczelna

 

do sklepu

 

 

spis tresci
  okladka SI 2 2017 mala

Serdecznie zapraszam do laktury najnowszego numeru

Anna Spyrka

redaktor naczelna

 

do sklepu

 

 

spis tresci
 okladka mala sztuka

Drodzy Czytelnicy, 

W zakresie materiałów kościozastępczych istnieją dwa różne trendy: materiały BSM nieresorbowalne lub wykazujące wolną resorpcję i dużą stabilność wymiarów oraz materiały BSM szybciej przebudowywane i prawdopodobnie wykazujące mniejszą stabilność wymiarów. W artykule Materiały kościozastępcze w implantologii stomatologicznej, przegląd materiałów syntetycznych i niesyntetycznych oceniono aktualne wymagania dotyczące materiałów stosowanych w celu augmentacji kości oraz omówiono ich zalety i wady w oparciu o dostępne obecnie wyniki badań. Niestety tylko nieliczne materiały zostały dobrze przebadane i mają dobrą dokumentację. Zastosowanie implantów o mniejszej średnicy lub długości pozwala na łatwe poszerzenie dotychczasowej protezy wyjmowanej oraz na znaczącą poprawę funkcjonalności bez narażania pacjentów na nadmiernie rozległe leczenie chirurgiczne lub protetyczne, co jest szczególnie ważne w przypadku pacjentów geriatrycznych. Jak planować u nich leczenie implantologiczne dowiecie się z artykułu Miniimplanty przywracające funkcjonalność protez wyjmowanych. Protetyka na implantach u osób starszych. Odbudowa różowej estetyki jest ważną częścią współczesnej implantologii stomatologicznej, a wszelkie uzupełnienia oparte na implantach, które wymagają kompromisu estetycznego, uznaje się za porażkę - twierdzą autorzy pracy Odbudowa chirurgiczna utraconych brodawek wokół pojedynczego implantu z wykorzystaniem techniki zmodyfikowanej. Opisują w niej zmodyfikowaną procedurę dokoronowo przemieszczonego płata w połączeniu z podnabłonkowym, uszypułowanym płatem łącznotkankowym z preparacją tunelu podniebiennego w celu odbudowy brodawek interproksymalnych. Jej efektem jest wypełnienie całego czarnego trójkąta, pokrycie recesji dziąsłowych na sąsiadujących zębach, znacząca poprawa profilu wyłaniania uzupełnienia opartego na implancie oraz wyraźna poprawa estetyki. Celem artykułu Bezzębna szczęka: wybór odpowiedniego uzupełnienia protetycznego wspartego na implantach jest przedstawienie najważniejszych wytycznych oraz decydujących aspektów w planowaniu właściwego leczenia implantoprotetycznego u pacjentów z bezzębną szczęką. Autorzy skupili się głównie na aspektach estetyki twarzy, na tym, jak podeprzeć tkanki miękkie otaczające usta i czy jest to w ogóle potrzebne, oraz na znaczeniu rynienki wargowej.

Anna Spyrka

redaktor naczelna

 

do sklepu

 

 

spis tresci
 okladka mala SI 2 2016

Drodzy Czytelnicy, 

serdecznie zapraszam do lektruy kolejnego wydania Sztuka Implantologii. 

Anna Spyrka

redaktor naczelna

 

do sklepu

 

 

spis tresci
 21SI

Drodzy Czytelnicy, 

serdecznie zapraszam do lektruy kolejnego wydania Sztuka Implantologii. 

Anna Spyrka

redaktor naczelna

 

do sklepu

 

 

spis tresci
 okladka SI 20

Drodzy Czytelnicy, 

serdecznie zapraszam do lektruy kolejnego wydania Sztuka Implantologii. 

Anna Spyrka

redaktor naczelna

 

do sklepu

 

 

spis tresci
 si19

Drodzy Czytelnicy, 

rozpoczynamy 10. rok publikacji czasopisma Sztuka Implantologii. Zachęcam do lektury najnowszego numeru.

Anna Spyrka

redaktor naczelna

 

do sklepu

 

 

spis tresci
 okladka 3

Drodzy Czytelnicy, 

Zachęcam do lektury najnowszego numeru Sztuki Implantologii. Zapewniam, że warto. Zamieściliśmy kilka bardzo interesujących artykułów. Praca Co wolno, czego nie? Kompleksowe leczenie bólu oraz podawanie antybiotyków w ramach implantacji stomatologicznej stanowi praktyczną pomoc w krótkoczasowym, okołozabiegowym stosowaniu leków przeciwbólowych i antybiotyków w ramach leczenia implantologicznego. Leczenie towarzyszące z użyciem odpowiednich środków przeciwbólowych to bardzo ważny czynnik mający wpływ na szybki powrót pacjenta do zdrowia po zabiegu. Uwzględniając działania niepożądane i interakcje nie można w żadnym przypadku rezygnować z tych środków u osób bezpośrednio po zabiegu. Natomiast w przypadku podawania antybiotyków, po analizie ryzyka i korzyści, obowiązuje zasada maksymalnej restrykcji i ograniczenia wskazań do tych przypadków, w których podanie antybiotyków jest jednoznacznie korzystne. 

Zapraszam także do lektury pozostałych naszych czasopism i książek, szczegóły w przeglądzie prasy, zamieszczonym na końcu wydania.

Anna Spyrka

redaktor naczelna

 

do sklepu

 

 

spis tresci
 sz 2 2013

Drodzy Czytelnicy,Rozpoczynamy kolejny rok ze Sztuką Implantologii. Cieszy nas coraz większe zainteresowanie periodykiem, jak również jego pierwotną wersją elektroniczną. Zmodyfikowaliśmy nieco układ artykułów, dostosowując go do międzynarodowych wymogów wydawnictw naukowych. Stąd też, jak i ze względu na poszerzające się grono prenumeratorów zagranicznych, większość artykułów będzie publikowana w dwóch językach – polskim i jednym z języków tzw. kongresowych. Nieustannie poszerzamy współpracę z renomowanymi wykładowcami i autorami artykułów, co bezsprzecznie wpłynie na podniesienie wartości merytorycznych. Mam nadzieję, że wszelkie zmiany wraz z nową stroną internetową www.si.asmedia.com.pl przypadną Państwu do gustu, a lektura numeru będzie owocna.

do sklepu

 

 

spis tresci
Sztuka Implantologii nr 2/2013

Sztuka Implantologii to wysoce specjalistyczne czasopismo stanowiące szerokie forum wymiany doświadczeń dla wszystkich, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną. Prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki, osteointegracji, higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania w zakresie utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu. 

do sklepu

 

 

spis tresci
Sztuka Implantologii nr 1/2013

Sztuka Implantologii to wysoce specjalistyczne czasopismo stanowiące szerokie forum wymiany doświadczeń dla wszystkich, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną. Prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki, osteointegracji, higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania w zakresie utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu. 

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2012 2

Sztuka Implantologii to wysoce specjalistyczne czasopismo stanowiące szerokie forum wymiany doświadczeń dla wszystkich, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną. Prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki, osteointegracji, higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania w zakresie utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu. 

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2012 1

Drodzy Czytelnicy,

Co zrobić w przypadku 27-letniej pacjentki, która wymaga usunięcia wszystkich zębów w jednymlub obu łukach? Czy w tak młodym wieku wymaga ona zaopatrzenia w zdejmowalne protezy?Koncepcja All-on-4, wprowadzona przez popularnego również w naszym kraju Paulo Malo,polegająca na umieszczeniu dwóch prostych przednich implantów i dwóch kątowych tylnych,przy ominięciu zatok i nerwu bródowego, pozwala na przewidywalne wyniki leczenia, nawetw przypadkach najtrudniejszych. Celem artykułu Protokół implantologiczny All-on-4 jest przedstawienie,na przykładzie określonego przypadku, korzyści wynikających z nowego protokołuimplantologicznego. Dzięki temu poznają Państwo jedną z alternatyw wobec protez na implantachtypu overdenture i będą mogli rozważyć opcje dla uzupełnień ostatecznych uwzględniające oczekiwania...

 

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2011 2

Drodzy Czytelnicy,

Chirurgia implantologiczna nieustannie podlega rozwojowi. Postęp dotyczy techniki, technologii, ale również i materiałów. Od kilku lat szkła bioaktywne oferują łatwość stosowania i zapewniają niezawodność wyników. Udowodniono, że szkło bioaktywne znajduje zastosowanie w periodontologii, w szczególności w leczeniu kątowych ubytków śródkostnych oraz w sterowanej regeneracji kostnej (GBR) zarówno przed, jak i w trakcie zabiegu implantacji. W artykule Zastosowanie szkła bioaktywnego oraz technik mieszanych w odbudowie tkanki kostnej zaprezentowano analizę czterech przypadków klinicznych, w których użyto zastosowano laser diodowy, końcówki piezochirurgiczne, wypełnienie ubytków kostnych szkłem bioaktywnym oraz wszczepienie implantów. Wykorzystanie technik mieszanych pozwala na uzyskanie trwalszych i szybszych wyników klinicznych w zakresie gojenia....

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2011 1

Drodzy Czytelnicy,

Właściwa diagnostyka i planowanie przedoperacyjne to kluczowe czynności każdego implantologa. Planowanie leczenia bezwzględnie musi uwzględniać omówienie z pacjentem wszystkich etapów i wszelkich ewentualności terapii wraz z możliwymi powikłaniami, nawet jeśli mogłyby one zniechęcić pacjenta do podjęcia leczenia. Niezbędne są także pisemne uzyskanie pisemnej zgody pacjenta oraz udzielenie gwarancji. Za co jednak bierzemy odpowiedzialność? Jak długo odpowiadamy za wyniki swojej pracy? Co stanowi niepowodzenie, co powikłanie leczenia? W pierwszym artykule z dwuczęściowej serii Postępowanie w ogólnej praktyce stomatologicznej w przypadku niepowodzenia implantu, dr Koray Feran omawia szczegóły i strategie postępowania w odniesieniu do nieudanych zabiegów implantacji i odbudowy na implantach, jak również zagadnień z dziedziny zaniedbań klinicznych i prawa umów i proponuje właściwy sposób rozwiązywania rożnych problemów...

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2010 2

Drodzy Czytelnicy,
We wczesnych latach implantologii stomatologicznej kładziono nacisk głównie na długoterminowe powodzenie implantów po osteointegracji na etapie oceny chirurgicznej. Następnie zwracano baczniejszą uwagę na prawidłowe rozmieszczenie wszczepów, które w każdym konkretnym przypadku powinno być podyktowane potrzebami protetycznymi i estetycznymi. Ostatnio główny obszar zainteresowania implantologii zmienił się z osteointegracji, której uzyskanie jest bardzo przewidywalne, na długotrwałe utrzymanie zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu. Temu też zagadnieniu poświęcamy większość artykułów zawartych w tym wydaniu Sztuki Implantologii....

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2010 1

 

Drodzy Czytelnicy,
Lekarz implantolog niejednokrotnie staje przed wyborem uzupełnienia implantoprotetycznego, rodzaju systemu implantologicznego, biomateriału… Oceniając każdy przypadek indywidualnie, trzeba wziąć pod uwagę wiele kryteriów – najważniejsze to aspekty kliniczne i techniczne, równie istotne są też możliwości i potrzeby pacjenta. Bywa i tak, że trzeba pójść na kompromis. Mam nadzieję, że zawarte w tym numerze artykuły, pomogą Państwu rozwiać niektóre wątpliwości i wzbogacą wiedzę....

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2009 2

Sztuka Implantologii to wysoce specjalistyczne czasopismo stanowiące szerokie forum wymiany doświadczeń dla wszystkich, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną. Prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki, osteointegracji, higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania w zakresie utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu. 

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2009 1

Sztuka Implantologii to wysoce specjalistyczne czasopismo stanowiące szerokie forum wymiany doświadczeń dla wszystkich, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną. Prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki, osteointegracji, higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania w zakresie utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu. 

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2008 2

Drodzy Czytelnicy,

Natychmiastowe uzupełnienia oparte na implantach odznaczają się obecnie wysoką przewidywalnością, choć Koncepcja Natychmiastowego Obciążenia w Implantologii została potwierdzona już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Najnowsze koncepcje bioimplantologii stomatologicznej wciąż wskazują konieczność uproszczenia procedur klinicznych dotyczących wprowadzania implantów i następującej po nim odbudowy protetycznej. Prowadzi to do znacznego skrócenia czasu pracy oraz zmniejszenia skutków biologicznych, na które narażony jest pacjent....

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2008 1

Zapraszamy po raz piaty do lektury Sztuki Implantologii. W obecnym wydaniu staramy się przedstawić Państwu kompleksowe spojrzenie na współczesną implantologię stomatologiczną.

W kilku artykułach mamy możliwość zapoznania się z problemem planowania w implantologii, które jest kluczowe zarówno w odniesieniu do przyszłej pracy implantoprotetycznej jak i do techniki zabiegu chirurgicznego. Dzisiaj trudno jest mówić o sukcesie w implantologii, jeśli nasze działanie nie zostało kompleksowo przemyślane i zaplanowane jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Maja więc Państwo okazję spojrzeć na powyższy problem w kilu aspektach – nawigacji implantologicznej w różnych systemach (Stachulla, Bollack).

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2007 2

Drodzy Czytelnicy,

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu czwarte już wydanie „Sztuki Implantologii”. Mamy satysfakcję, że po dwóch latach istnienia czasopismo o tematyce implantologicznej, odzwierciedlające rosnące zainteresowanie tą pasjonującą dziedziną, stanowi forum wymiany doświadczeń dla lekarzy, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną. Zachęcamy do publikowania w „Sztuce Implantologii” polskich autorów. Jest wśród nas wielu doskonałych specjalistów z zakresu implantologii, a także coraz więcej ambitnych lekarzy, który stawiają na tym polu dopiero pierwsze kroki. Łamy czasopisma stoją otworem dla wszystkich – można opublikować swój pierwszy przypadek implantologiczny, pokazać fotografie, opatrzyć je komentarzem...

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2007 1

Szanowni Państwo!

Już po raz trzeci zapraszamy do lektury czasopisma "Sztuka Implantologii", w którym przedstawiamy Państwu kompleksowe spojrzenie na współczesną implantologię stomatologiczną.

W kilku artykułach mają Państwo możliwość zapoznania się z problemem planowania, które w implantologii jest kluczowe zarówno w przypadku techniki zabiegu chirurgicznego, jak i w odniesieniu do przyszłej pracy implantoprotetycznej, trudno bowiem mówić o sukcesie w implantologii, jeśli nasze działania nie zostało kompleksowo przemyślane i zaplanowane jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Przedstawiamy interesujące przypadku i rozwiązania implantoprotetyczne, zwracamy uwagę na techniki zabiegów, w tym zamknięty, oszczędzający sinus lifting, jak również sinus lifting otwarty....

 

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2006 2

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu drugie wydanie "Sztuki Implantologii". Tytuł od pierwszego numeru uzyskał szerokie grono Czytelników zarówno wśród lekarzy stomatologów, którzy w codziennej praktyce nie stosują implantów jak i wśród osób zajmujących się zawodowo implantologią. Przekonaliśmy się zatem, że istnieje zapotrzebowanie na niezależne czasopismo o tematyce implantologicznej.

W aktualnym numerze prezentujemy Państwu doniesienia związane ze sprawdzonymi i uznanymi metodami leczenia w implantologii stomatologicznej jak również dotyczące nowości na rynku materiałów i urządzeń stosowanych w tej dziedzinie.....

do sklepu

 

 

spis tresci
sz 2006 1

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu specjalne wydanie „Asa Stomatologii” – „Sztukę Implantologii”.

Implantologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy stomatologicznej, a leczenie implantologiczne zyskuje coraz więcej zwolenników zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. Ustalane są nowe standardy postępowania, pojawiają się nowości związane z rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi implantów, oprzyrządowania medycznego w implantologii czy też dotyczące implantoprotetyki stomatologicznej. Z drugiej strony, obserwujemy w Polsce dużą aktywność związaną z organizowaniem kursów przez ośrodki akademickie, ośrodki prywatne, stowarzyszenia i firmy, mające na celu kształcenie lekarzy, techników dentystycznych, asystentek oraz higienistek stomatologicznych w dziedzinie implantologii stomatologicznej....

 

do sklepu

 

 

spis tresci