Protezy-typu-overdenture

Sanjay Chopra, Philip Hayter 

 

 PL


Protezy typu overdenture na implantach jeszcze bardziej przewidywalne w skutkach 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Założeniem i celem tego artykułu jest przekazanie Czytelnikowi informacji na temat protez typu overdenture na implantach oraz ich wpływu zarówno na pacjentów, jak i lekarzy.
Artykuł ten służy edukacji lekarza klinicysty w zakresie znaczenia właściwej oceny i planowania postępowania z przypadkami wymagającymi implantów. W artykule położono bardzo silny nacisk na planowanie osiągnięcia wysokiego poziomu przewidywalności.
Zwrócono specjalną uwagę na wywiad, sprawność manualną i anatomię tkanek miękkich oraz żuchwy. Jako ważny element w procesie wpływającym na większą przewidywalność zastosowania protezy typu overdenture na implantach podkreślona została również edukacja pacjenta w zakresie konserwacji implantu.


GB

Implant Retained Overdentures Made More Predictable


key words:

 


summary:

The aims and objectives of this article are to educate the reader about implant retained over-dentures and the impact they can have on patients and clinicians alike.
The article also aims to educate the clinician in the importance of proper assessment and planning when dealing with implant cases. The article places strong importance on planning to achieve a high level of predicatbility.
The article pays special attention to the medical history, manual dexterity and anatomy of soft tissue and mandibles. Educating the patient in implant maintenance is also stressed as a vital part of making implant retained over-dentures more predicatble.