Dystalizacja-zbw

dr. n. med. Przemysław Kopczyński, lek. dent. Rafał Flieger

Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Kierownik: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

 

 

 PL

Dystalizacja zębów w szczęce z wykorzystaniem miniimplantów - opis przypadku 


słowa kluczowe:

wady klasy II, leczenie ortodontyczne, miniimplanty, zakotwienie kortykalne


streszczenie:

Jednymi z najczęściej występujących wad zgryzu są wady klasy II (tyłozgryzy, tyłożuchwia). Nieprawidłowa relacja żuchwy w stosunku do szczęki często wymaga dystalizacji bocznych zębów w szczęce celem poprawy wzajemnej relacji struktur kostnych. W pracy przedstawiono przypadek kliniczny dorosłej pacjentki ze zdiagnozowaną wadą klasy II grupy 1 (protruzją zębów siecznych), leczoną aparatami stałymi, bez ekstrakcji zębów przedtrzonowych, wykorzystując miniimplanty ortodontyczne w celu dystrakcji szczęki.


GB

Dystalisation of maxillary teeth using miniimplants - a case report


key words:

class II malocclusions, orthodontic treatment, miniimplants, cortical anchoring


summary:

One of the most common of malocclusion are Class II defects (distooclusions). Incorrect relationship of the mandible relative to maxilla often requires distalisation of posterior teeth in the jaw in order to improve the interaction between bone structures. The article presents a case report of adult patients diagnosed with a defect of class II group 1 (protrusion of incisors), treated with fixed appliances, without extraction of premolars, using miniimplants for orthodontic maxillary distraction.