osteodystrakcja 1

prof. dr dr Joachim Zöller, dr Jörg Neugebauer

 

 

 PL

Osteogeneza dystrakcyjna jako interesująca metoda leczenia 


słowa kluczowe:

implantologia, naturalne postępowanie lecznicze


streszczenie:

Terapia implantologiczna w zanikłej szczęce wymaga dokładnego zaplanowania procesu leczenia umożliwiającego zastosowanie określonej metody operacyjnej, gwarantującej optymalną implantację z długotrwałym efektem przy ograniczonym wymiarze kości. Osteogeneza dystrakcyjna przyjęła się przy całkowitej rekonstrukcji ubytku za pomocą wolnych przeszczepów kostnych pobranych z kąta żuchwy lub przedniego odcinka grzebienia kości biodrowej, w szczególności przy rozległych pionowych ubytkach jako środek zaradczy z najmniejszym odsetkiem komplikacji.


GB

Distraction osteogenesis as an interesting treatment method


key words:

implantology, natural treatment methods 


summary:

Implanological therapy in atrophic maxilla require accurate planning of treatment process which enable using operation's method that had guaranteed optimal implantation with long -term effect in spite of less bone quantity. Osteogenesis distraction take on total bone's defect
reconstruction with free bone's grafts taken from mandibular angle or from hip bone crista, particulary in extensive vertical defects which have smallest percentage of complications.