ledeerman

Phillippe Daniel Ledermann, Daniel Megert 

 

 PL


Koncepcja natychmiastowego obciążenia świeżo wszczepionych implantów śrubowych

Natychmiastowe obciążenie przy pomocy belki z uwzględnieniem koncepcji SPI


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Upłynęło ćwierć wieku nim zaakceptowano koncepcję natychmiastowego obciążania implantów śrubowych ulegających osteointegracji - koncepcję leczenia, którą w roku 1977 przedstawił i jednocześnie zaproponował Philippe Daniel Ledermann. Według niektórych głosów sprzeciwu oraz nieudowodnionych twierdzeń i antytez strony przeciwnej, wysuwanych niejednokrotnie przez środowiska uniwersyteckie, ponownie podkreśla się znaczenie natychmiastowego obciążenia jako terapii wyboru. Powstało zatem pytanie, czy chodzi tu o późniejsze zbadanie i zrozumienie, że kość posiada optymalną zdolność regeneracji faktycznie dopiero pod wpływem określonych warunków funkcjonalno-dynamicznych, czy o praktyczne doświadczenie tego fenomenu, któremu patronował twórca koncepcji, czy o cichą zmianę naukowego punktu widzenia? W ciągu prawie 30 lat badano i informowano o długoterminowych rezultatach koncepcji natychmiastowego obciążenia przy pomocy belek tymczasowych nakładanych na implanty śrubowe oraz stworzono podstawy dla rozwoju śruby Ledermanna będącej punktem wyjścia dzisiejszej koncepcji SPI®


GB

Immediate Loading of Freshly Inserted Screw Implants 

The immediate bar with special consideration of the SPI® concept

 


key words:

 


summary: