9

Dean Morton

 

 PL

Rozważania dotyczące odbudowy pojedynczego braku zębowego w strefie estetycznej


streszczenie:

Odpowiednie zarządzanie proponowanym miejscem implantacji może zmniejszyć konieczność przygotowującej, przedzabiegowej interwencji chirurgicznej. Manipulacja w miejscu z tymczasowym uzupełnieniem protetycznym, po uprzedniej ekstrakcji zęba, ale przed implantacją, może poprawić szanse powodzenia optymalnego i satysfakcjonującego rezultatu. Etap leczenia protetycznego powinien uwzględniać nie tylko brakujące zęby, ale również dysharmonie z perspektywy przestrzennej i zwarciowej. Pełna estetyczna analiza ryzyka powinna stanowić część rutynowego procesu ewaluacji, mając na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych wyników.


GB

Considerations for Single Tooth Replacement in the Esthetic Zone


summary:

Appropriate management of the proposed implant site can reduce the need for pre-treatment surgical intervention. Manipulation of the site with a provisional restoration subsequent to tooth extraction, but before implant placement, can improve the odds of a conservative and satisfactory result. The prosthodontic phase of therapy must consider not only the missing teeth, but also disharmonies from a spatial and occlusal perspective. Complete esthetic risk analysis should form part of a routine evaluations process, in an effort to minimize the likelihood of negative results.