2

dr Giovanni Zorzetto

 

 PL

Rehabilitacja implanto-protetyczna z zastosowaniem chirurgii regeneracyjnej i technik kondycjonowania tkanek


słowa kluczowe:

biomateriały, recesja korzenia, sterowana regeneracja kości i tkanek


streszczenie:

Nowoczesna implantologia coraz częściej korzysta ze współpracy z innymi gałęziami stomatologii w zakresie wykonywania jak najbardziej kompleksowej odbudowy protetycznej, z funkcjonalnego i estetycznego punktu widzenia. Ten rodzaj podejścia można zauważyć zarówno w złożonych jak i częściowych rehabilitacjach, zawsze jednak z poszanowaniem zasady optymalizacji kroków, która polega na traktowaniu każdego etapu terapii jako głównego i mającego taka samą wartość leczniczą. Dlatego też, podczas planowania leczenia, sposób postępowania oraz cel dla każdego etapu powinny być szczegółowo przygotowane pod względem technicznym i proceduralnym, aby uzyskać jeden, najlepszy, ostateczny rezultat. Każdy cel będzie zawierał podsumowanie najbardziej odpowiednich technik.


GB

Implant-Prosthetic Rehabilitation of Several Missing Teeth Using Regenerative Surgery and Tissue Conditioning Techniques


key words:

biomaterials, recession of te root, guided bone and tissue regeneration


summary:

Nowadays, modern implantology increasingly avails itself of association with other branches of dentistry with the scope of achieving a rehabilitation of our patients that is as complete as possible, from both a functional and an aesthetic point of view. This type of orientation can be found both in complex and in partial rehabilitations, always, however, respecting the optimizing principle of the steps, which consists in not considering any moment of the therapy as the main one, but giving ever y moment the same therapeutic value. That is why when planning treatment a route will be designed where, for each phase, a series of technical details will be entered that will seek to obtain one sole best result: the final one. Each objective will have a summary of the most suitable techniques.