dd rys 7

Stefan Tiehe, Goslar 

 

 PL


Systemy CAD/CAM w wykonywaniu protez szkieletowych

 


słowa kluczowe:

produkcja wspomagana komputerowo, masa osłaniająca, odlewanie na powielonym modelu, szybkie wykonywanie prototypu


streszczenie:

Dotychczas koncepcje komputerowo wspomaganej produkcji w stomatologii ograniczały się głównie do wykonywania koron i mostów. W przypadku techniki odlewania na powielonym z masy osłaniającej modelu, przy zachowaniu takiej samej jakości, żadna ze znanych metod komupterowych nie jest bardziej efektywna niż tradycyjne techniki odlewania. Przedstawiona koncepcja, nowy system SilaPrint RPS, pozwala nam spojrzeć w przyszłość techniki wykonywania protez szkieletowych.


GB

 Rapid Prototyping Meets Model-cast


key words:

computer supported fabrication, investment material, model-cast, rapid prototyping


summary:

Until now computer supported fabrication concepts in dentistry were mostly limited to the design of crowns and bridges. In the case of model-casting technique, to date no fabrication method offers more efficient production while maintaining the same quality of traditional casting techniques and fulfilling the elastic requirements of the model-casting technique. The following concept of the newly developed SilaPrint RPS gives an insight into the future production procedures for the modelcasting technique.