6

Franco Pozzi i Ateicos Quintavalla

 

 PL

Obserwuj, Planuj, Twórz


streszczenie:

Aparaty fotograficzne „widzą” obiekty bardzo precyzyjnie i dlatego mogą pomóc w wyłapaniu szczegółów, które trudno dostrzec gołym okiem. Ile razy zauważyliśmy na zdjęciach detale, których nie widzieliśmy wcześniej? Aparat traktuje się jako obiektywne, bezstronne, zewnętrzne „trzecie oko" (ryc. 1). Przyglądanie się obrazom naszych prac na modelu, w czasie pracy nad nimi, pobudza zmysł krytyczny i trenuje oko, by dostrzegało szczegóły, a także poszukuje równowagi między protetyką i estetyką. Dlatego też, zdjęcia i techniki dokumentowania stają się kluczowe. Współczesna technologia cyfrowa pozwala na dokumentowanie pracy na każdym etapie procesu leczenia. Właśnie stąd wywodzi się nasze motto: „obserwuj, planuj, twórz".


GB

Observe, Plan, Create


summary:

Cameras can see very far, that's why they can help us catch details that that would normally escape the naked eye. How many times have we caught details in a photograph that we had not noticed before? We consider a camera almost as an objective, impartial, and external “third eye” (Fig. 1). Observing the images of our artefacts on the model and on-site stimulates our critical sense and trains the eye to notice details and search for a balance between prosthetics and aesthetics. Therefore, photography and documentary techniques become crucial. Modern digital technology allows documenting our cases throughout every stage of the process. This is where our pathway: “observe, plan, create” stems from.