1

 Douglas A. Terry, DDS

 

 PL

Który inny biomateriał ma tak wiele zastosowań? Kompozyty płynne 


słowa kluczowe:

biomateriał, kompozyty płynne 


streszczenie:

Katalizatorem dla opracowania i rozwoju płynnych kompozytów była ewolucja w stomatologii adhezyjnej środków adhezyjnych i uszczelniaczy z wypełniaczami. Jednak dopiero w 1996 roku (1) zostały one wyodrębnione i nazwano je kompozytami płynnymi. Owe receptury „pierwszej generacji” zostały opracowane celem uproszczenia techniki aplikacji oraz rozszerzenia zastosowań klinicznych dla materiałów złożonych (1,2). Te wczesne płynne kompozyty zostały stworzone z wykorzystaniem cząsteczek wypełniacza o rozmiarach identycznych, jak te występujące w tradycyjnym hybrydowym materiale złożonym, z jednoczesną redukcją jego zawartości i/lub zwiększeniem monomerów rozpuszczalnika (3,4). Dlatego też pojawiło się wiele różnic w zakresie lepkości, konsystencji i właściwości wpływających na obróbkę, w celu sprostania codziennym wyzwaniom odtwórczym i estetycznym.


GB

What other biomaterial has so many uses? Flowables 


key words:

biomaterial, flowables


summary:

The evolution of adhesive dentistry with filled adhesives and sealants was the catalyst that sparked this development and discovery of flowable composite resins. Although, it was not until 19961 that these biomaterials had their own identity and became known as flowables. These “first generation” formulations were designed to simplify the placement technique and expand the range of clinical applications for composite resins.(1,2) These early flowable formulations were configured by utilizing the identical filler particle sizes of conventional hybrid composite, while reducing the filler load and/or increasing the diluent monomers. (3,4) Thus, a multitude of variations in viscosity, consistency, and handling characteristics were available to the discriminating clinician for many of the restorative and aesthetic challenges presented to them each day.