6


Anna Maria Oleksiejuk

 

 PL

Stomatologiczna edukacja zdrowotna małego pacjenta. Przegląd materiałów dydaktycznych. Refleksje lekarza dentysty. Część I – literatura dziecięca 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

„Mały człowieczek idzie w me ślady,
Pyta o drogę, prosi o rady;
Zbłądzić nie mogę, choćby się chciało,
Bo pójdzie za mną pewnie i śmiało.
Oczka swe ciągle na mnie obraca,
I naśladuje, to jego praca.
Jestem wyrocznią i nie ma rady,
Mały człowieczek idzie w me ślady.
W wiosennym słońcu, w zimowym śniegu,
Rzeźbię i tworzę, w marszu i w biegu
Na długie lata przyszłej dekady
Człowieczka, który idzie w me ślady”
[John C. Maxwell]

Ten krótki wiersz doskonale obrazuje to, co jest jednym z zadań nauczyciela, a mianowicie nauczanie poprzez oswajanie, naśladownictwo. Nauczyciela, którym w pierwszym okresie życia przedszkolaka jest rodzic lub opiekun w domu, zaś w środowisku gabinetu stomatologicznego – lekarz dentysta.
Maciej Demel bardzo trafnie scharakteryzował pojęcie wychowania zdrowotnego, które z kolei jest składową edukacji zdrowotnej, a także stanowi integralną częścią kształtowania pełnej osobowości. Celem wychowania zdrowotnego jest wytwarzanie nawyków bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego, wyrabianie odpowiednich sprawności, nastawienie woli i kształtowanie postaw dających możliwość stosowania się do zasad higieny, skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i leczenie oraz pobudzanie zainteresowania sprawami zdrowia jako całości.


GB

 


key words:

 


summary: