5

Gregori M. Kurtzman (DDS, MAGD, FACD), Howard E. Strassler (DMD, FADM, FAGD) 

 

 PL

Leczenie suchości w ustach 


słowa kluczowe:

kserostomia, suchość w jamie ustnej, ślina


streszczenie:

Suchość w ustach, zwana kserostomią, jest częstym objawem związanym ze zmniejszeniem ilości lub jakości śliny (1). Sama kserostomia nie jest chorobą, ale może być objawem choroby lub skutkiem ubocznym leczenia. Jest również bardzo częstym problemem w populacji pacjentów w wieku powyżej 50 lat (2, 3).
Chociaż nie zagraża życiu, suchość w ustach może powodować poważne, negatywne skutki związane z jakością życia pacjenta. Skutki te to m.in. zmiany w zwyczajach żywieniowych i stanie odżywienia, trudności w wymawianiu wyrazów, gorsze rozpoznawanie smaków, nietolerancja wymiennych protez oraz wzrost podatności na próchnicę. Suchość w ustach może być skutkiem normalnego procesu starzenia się. Z wiekiem gruczoły ślinowe wydzielają coraz mniej śliny. Nasilenie i odczuwanie pragnienia również mogą ulec zmianie. Receptory pragnienia w mózgu stają się mniej czułe na zapotrzebowanie organizmu na płyny. Jednak kserostomia jest raczej związana z lekami przyjmowanymi przez osoby starsze, a nie ze skutkami starzenia się (4).


GB

Managing Dry Mouth


key words:

xerostomia, dry mouth, saliva

 


summary:

Dry mouth, referred to as ,,xerostomia”, is a common symptom associated with a decrease in the amount or quality of saliva (1). Xerostomia is not a disease unto itself but may be a symptom of a disease or a side effect of medical treatment. It is also a very common daily condition among the patient population over age 50 (2, 3).
Although not life threatening, dry mouth can produce serious negative effects on the patient’s quality of life. These affects may include; changes in dietary habits and subsequent nutritional status, difficulty with speech, a decrease in taste, intolerance to removable dental prosthesis and an increase in susceptibility to dental caries. Dry mouth can be part of the normal aging process. As you get older, your salivary glands may secrete less saliva. Thirst and your perception of thirst also may change. Thirst receptors in your brain become less responsive to your body's need for fluids. But most xerostomia actually is related to the medications taken by older adults rather than to the effects of aging (4).