sposob

lek. stom. Sergij Isaryk, Klinika Implantologii Stomatologicznej, Bydgoszcz 

 

 PL


 Sposób wytwarzania szablonów chirurgicznych na modelach medycznych. Doniesienie wstępne 


słowa kluczowe:

szablony implantoprotetyczne, szablony chirurgiczne, szablony implantologiczne, diagnostyka obrazowa TK, szybkie prototypowanie, modele medyczne, planowanie implantoprotetyczne, planowanie implantologiczne


streszczenie:

Artykuł przedstawia metodę szybkiego wytwarzania szablonów chirurgicznych na trójwymiarowych modelach medycznych wykonanych w wybranych technologiach szybkiego prototypowania (ang. Rapid Prototyping – RP), dostępnych w Polsce. Szablony można wykonywać do różnych systemów implantologicznych, wykorzystując elementy wchodzące w skład zestawu do wykonania szablonów chirurgicznych. Taki szablon może być wykonany w warunkach gabinetu lekarskiego w ciągu około godziny, i po 30 min. sterylizacji w autoklawie, wykorzystany do wprowadzania implantów. Do przygotowania modeli medycznych na podstawie danych tomograficznych został wykorzystany program 3D-DOCTOR firmy Able Software Corp.


GB

The way to form the surgical routines on the clinical models. The initial informations

 


key words:

implantoprosthetics models, surgical models, implanthological models, TK radiography, rapid prototyping, clinical models, implanthoprosthetics planning, implanthological planning

 


summary:

This paper shows a quick method to make surgical models in the System 3D Rapid Prototyping, approachable in Poland. This technique allows fabrication routines for different implant systems. It can be made in a dental office in one hour and after 30 minutes of the sterilisation in an autoclave, used to insert the implants. The 3D-DOCTOR program of Able Softare Corp is used to prepare the clinical models, based on the tomographical datas.