dlugoterminiwe

Courtesy of Cary Shapoff, DDS (Fairfield, CT) Restorations by Jeffrey A. Babushkin, DDS (Trumbull, CT) Ongoing Study

 

 

 PL

Długoterminowe badania kliniczne z użyciem implantów Laser-Lok 


słowa kluczowe:

implanty, pionowy zanik kości, zarządzanie tkankami miękkimi 


streszczenie:

Licznie publikowane badania na zwierzętach i ludziach dotyczące implantów donoszą, że utrata kości od czasu implantacji i umieszczenia łącznika, przebiega wieloetapowo i wykazuje znaczne zróżnicowanie czasowe w różnych przypadkach. Utrata kości może doprowadzić do zaniku wewnątrz proksymalnych brodawek i odsłaniania się granicy korony zębów. Przedstawiony poniżej raport dwóch przypadków (11) demonstruje długoterminowe rezultaty zachowania grzebienia kości i estetyki tkanek miękkich, które uzyskano po zastosowaniu implantów posiadających kołnierz z mikrokanałami Laser-Lock.

Przypadek 1: dotyczy ekstrakcji, płatowego przeszczepienia, 6 miesięcy póżniej implantacja i końcowa odbudowa. Przypadek 2: dotyczy ekstrakcji, natychmiastowego obciążenia z jednoczesnym przeszczepieniem i tymczasową odbudową protetyczną po 2 miesiącach.


GB

Long-term case studies using a Laser-Lok implant

 


key words:

implants, vertical bone loss, soft tissue managment


summary:

Numerous published animal and human dental implant studies report crestal bone loss from the time of placement of the healing abutment to various time periods after restoration. The bone loss can result in loss of interproximal papilla and recession of crown margins. These two case reports demonstrate the longterm results that can be obtained utilizing implants with the Laser-Lok microchannel collar design to preserve crestal bone and soft tissue esthetics.

Case 1 involved extraction, socket grafting, 6 month delayed implant placement and final restoration in 6 months. Case 2 involved extraction, immediate implant placement with simultaneous grafting and provisional crown placement two months later.