luca

Luca Di Alberti DDS, PhD 

 

 PL


Wąski implant UNO o średnicy 3mm: badanie wstępne przeprowadzone na ludzkiej żuchwie


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Bezzębni pacjenci charakteryzujący się poważnie zanikłym wyrostkiem zębodołowym uskarżają się najczęściej na niedopasowane i luźne uzupełnienia protetyczne, nawet w sytuacji gdy zostały one wykonane zgodnie z najnowszymi trendami i możliwościami technicznymi. Źródłem tego problemu są całkowicie zanikłe lub w niewielkim stopniu uwydatnione wyrostki zębodołowe, które przyczyniają się do niepożądanych ruchów protezy pojawiających się w momencie zadziałania niewielkich sił poziomych. 

Rozwiązania protetyczne wspierające się na implantach w znacznym stopniu poprawiają jakość życia, przeciwdziałając poziomym ruchom protezy poprzez jej ustabilizowanie. Jednakże wąskie pole protetyczne, z równie niewielką ilością dziąsła związanego, często wymaga dodatkowych zabiegów przedprotetycznych.


GB

 3mm UNO Narrow Implant: A Preliminary Study on Human Mandible


key words:

 


summary:

Edentulous patients with severe residual ridge resorption frequently complain about poorly fitting, loose dentures, even if these were manufactured according to the state of the art. This problem is caused by level or only slightly raised alveolar ridges, which allow undesirable shifting of the dentures even when only minor horizontal forces are applied. Implant-supported dentures can lead to considerable improvement by preventing horizontal shifting and stabilizing the restoration.

However, narrow denture bearing areas with equally narrow firmly attached gingival often necessitate supplementary therapy.