opieka pozabiegowa

Mariusz Duda 

 

 PL

Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantologicznym


słowa kluczowe:

 implanty, opieka pozabiegowa, higiena, ryzyko powikłań w implantologii


streszczenie:

Kontrola pozabiegowa jest niezwykle istotnym elementem całego procesu leczenia implantologicznego. Zaniedbanie regularnych kontroli może zniweczyć uzyskany efekt implantoprotetyczny osiągnięty w czasie niejednokrotnie długiego i kosztownego procesu leczenia. W pracy zaprezentowano etapy programu opieki pozabiegowej: oszacowanie indywidualnego ryzyka, monitorowanie stanu okołowszczepowych tkanek miękkich i twardych oraz podkreślono znaczenie profesjonalnego czyszczenia i systematycznego przestrzegania higieny jamy ustnej.


GB

 Implantologic recall


key words:

implants, implantologic recall, hygiene, risk of implantologic failure


summary:

Implantologic recall represents undoubtfully an important element of the whole implantologic treatment. Avoiding regular control can destroy the implantoprosthetic effect obtained during often long lasting and expensive treatment. The program of implantologic recall is presented in the article: individual risk estimation, monitoring of the periimplant soft and hard tissues. The role of the professional cleaning and regular hygiene of the oral cavity is also underlined.