tymczasowe

dr n. med. Maria Lorentowicz-Zagalak
dr n. med. Rafał Zagalak

 

 

 PL


Tymczasowe uzupełnienia protetyczne stosowane w implantoprotetyce


słowa kluczowe:

 implant stomatologiczny, uzupełnienia protetyczne tymczasowe


streszczenie:

Autorzy przedstawiają na podstawie własnych doświadczeń przykładowe rozwiązania protetycznych uzupełnień tymczasowych w leczeniu implantoprotetycznym. Dla potrzeb niniejszej pracy dokonano podziału na rozwiązania stosowane natychmiast po zabiegu implantacji oraz na te, które wykonuje się w okresie wykonawstwa ostatecznych implantoprotez. Autorzy wskazują na liczne funkcje powyższych uzupełnień jak: zabezpieczenie estetyczne i funkcjonalne, symulacja ostatecznej rekonstrukcji protetycznej w zakresie estetyki, symulacja warunków zwarciowych, kształtowanie tkanek miękkich okołowszczepowych oraz progresywne obciążenie kości.


GB

 Temporary prosthetic restorations in implant dentistry


key words:

 dental implant, temporary prosthetic restoration


summary:

Authors present examples of implant retained prosthetic temporary restorations from their own dental practice. For the article purpose they divided restorations into two groups: used immediately after implant placement and during the period of final restoration fabrication. The article highlights important functions of presented examples: 1) esthetic and function, 2) esthetic simulation of final restoration, 3) articulation evaluation, 4) soft tissue management and 5) progressive bone loading.