11

Tom Bereźnicki

 

 PL

Naturalne dopasowanie


słowa kluczowe:

estetyka różowa, profil wyłaniania, proteza oparta na implantach


streszczenie:

Przy wykonywaniu estetycznych, częściowych, stałych, protez dentystycznych dla pacjenta z obniżoną linią wargową, osiągnięty wynik estetyczny jest zazwyczaj ustalany razem z ustami w normalnej funkcji. Profil wyłaniania z tkanek dziąsła ostatecznego uzupełnienia nie jest priorytetem. Jednak w wysoce problematycznych przypadkach pod względem estetycznej linii ust, profil wyłaniania ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia przewidzianego uzupełnienia protetycznego, szczególnie przy krótkich przęsłach mostów utrzymywanych przez implanty.


GB

A Natural Fit


key words:

pink esthetics, emerging profile, implant prosthesis


summary:

When providing aesthetic _xed partial dentures for the patient with a low lip-line, the aesthetic result achieved is usually assessed with the lips in normal function. The emergence pro_le from the gingival tissues of the de_nitive restoration provided is not a priority. However, in high lipline aesthetic cases, the emergence pro_le is paramount to the success of the restoration provided, particularly in short span bridges supported by implants.