Przemysław Kopczyński1,2, Rafał Flieger1,2, Marcin de Mezer3

1Pracownia Minimplantów Ortodontycznych Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Pracowni: dr n. med. Przemysław Kopczyński
2Prywatna Praktyka Implantologiczna
3Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Matthews - Brzozowska

 

 PL

Budowa i funkcja śródbłonka naczyniowego, jako jeden z czynników warunkujących proces integracji implantów dentystycznych


słowa kluczowe:

implanty dentystyczne, osteointegracja, śródbłonek naczyniowy


streszczenie:

W ostatnich latach zastosowanie wszczepów śródkostnych stało się metodą z wyboru w leczeniu różnych braków w uzębieniu dorosłych pacjentów, lecz także coraz częściej młodzieży, nawet z nie ukończonym wzrostem szkieletowym. Lekarz implantolog, podejmujący się zabiegów wszczepiania implantów śródkostnych, powinien posiadać wiedzę dotyczącą czynników wpływających na procesy integracji implantów. Zalicza się do nich stabilizację pierwotną wszczepu, chirurgiczne techniki implantacji, gęstość kości, jej utkanie histologiczne, a także prawidłowe unaczynienie. Uważa się, że prawidłowa dystrybucja krwi jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących procesy gojenia i integracji wszczepów z otaczającymi tkankami. W głównej mierze zależy ona od ilości, budowy i fizjologii naczyń włosowatych i śródbłonka naczyniowego. 

Celem pracy było przedstawienie budowy i fizjologii śródbłonka naczyniowego, jako jednego z czynników warunkujących prawidłowy proces integracji implantów dentystycznych.


GB

Structure and function of the vascular endothelium, as one of the factors  the process integration of dental implants


key words:

dental implants, osseointegration, vascular endothelium


summary:

In recent years, the use of intra-osseous implants has become the method of choice in the treatment various missing teeth in adult patients, but also more and more young people, even with no completed skeletal growth. Implantologist undertaking the treatment endosteal implants should have knowledge concerning the factors affecting the processes of integration of implants. These include primary stability implant, surgical implantation technique, bone density, histology its weaving, and normal vasculature. It is believed that the correct distribution of the blood, is one of the most important determinants of the healing process and the integration of the implants with the surrounding tissues. The It mainly depends on the number, structure and physiology of the capillaries and endothelial vascular diseases. The aim of this study was to provide structure and physiology of the vascular endothelium, as one of the factors determining the correct integration of dental implants.