a

Yoshimi Nishimura 

 

 PL


Efekt wygaszania

 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Naturalne zęby cechują się morfologią, która odzwierciedla odmienne funkcje każdej ich części. Zęby w jamie ustnej zajmują właściwe pozycje w zgodzie z ustalonymi zasadami, pozostając w znakomitej równowadze z otaczającymi tkankami. Oczywiście podczas rehabilitacji estetycznej, w trakcie wykonywania uzupełnienia protetycznego, należy uwzględniać owe zasady. Jeżeli na przykład podczas wykonywania uzupełnienia protetycznego dokładnie skopiujemy morfologię bez zadbania o inne aspekty, uzupełnienie nie będzie spełniać swojej prawidłowej funkcji.


GB

Fading Effect


key words:

 


summary:

Natural teeth have a morphology that reflects the different function of each element. The teeth in the oral cavity are in the correct position in accordance established principles, maintaining an outstanding balance with the surround tissues. Of course, during aesthetic restoration it is necessary to bear these principles in mind when constructing a prosthetic device. If, for example when constructing a prosthetic device we closely copy the morphology without worrying about other aspects, the device will necessarily lack normal function.