1

dr Massironi

 

 PL

Optymalizacja brzegu protetycznego dzięki oprzyrządowaniu dźwiękowemu


streszczenie:

Sukces uzupełnienia protetycznego w dużej mierze zależy od dokładności, z jaką wykonuje się preparację zęba (lub zębów), ponieważ nadmierna albo niewystarczająca redukcja tkanek zęba może prowadzić do problemów z retencją lub grubością materiału ceramicznego nieodpowiadającego obciążeniom funkcjonalnym. Ponadto, jeśli nie ochroni się anatomicznie krytycznych obszarów podczas preparacji dentystycznej, miazga lub przyzębie mogą zostać uszkodzone. Dlatego właściwa wiedza fachowa i doskonałe władanie instrumentami to podstawowe warunki wstępne związane z osiągnięciem dobrego wyniku końcowego. Odnosi się to do fazy preparacji anatomicznej (np. selektywna redukcja objętości zębowej ze względu na ostateczny kształt uzupełnienia), a także do wykończenia brzegów i powierzchni łączników.


GB

Optimizing the Prosthetic Margin with Sonic Instrumentation


summary:

The success of a prosthetic restoration largely depends on the accuracy with which the preparation of the tooth (or teeth) is carried out, given that excessive/insufficient reduction of dental tissue can either lead to retention problems or to the thickness of the ceramic material not corresponding to the functional loads. In addition, if one does not protect the anatomically critical areas during dental preparations, the pulp or periodontal tissue could be injured. Therefore, sufficient professional knowledge and perfect control of instruments are fundamental preconditions for achieving a good final result. This applies to the anatomical preparation phase (ie, the selective reduction of dental volumes in view of the restoration’s final shape, as well as to the finishing of the abutment’s margins and surfaces).