Anna Słowińska, mgr prawa

 

 PL

Regulamin organizacyjny lekarskiej praktyki stomatologicznej


słowa kluczowe:

regulamin organizacyjny, lekarska praktyka dentystyczna, ustawa o działalności leczniczej


streszczenie:

Do momentu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej praktyki lekarskie nie miały obowiązku tworzenia regulaminu organizacyjnego praktyki. Niemniej jednak regulamin taki powinien określać zasady i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych przez praktykę lekarską czy placówki medyczne. Niniejsza praca przedstawia zakres regulaminu krok po kroku.


GB

 Regulations of organization medical dental practice


key words:

regulations of organization, medical dental practice, Act of medicinal activity


summary:

Until the entry into life of the Act of medicinal activity, medical practice did not have a duty to establish the creation of the regulations of organization. However, such regulation should specify the rules and order of providing health care services for medical practices and medical institutions. This article presents the range of the regulations step by step.