sztuka 2 2011 rys 2

dr Ercole Mereghetti 

 

 PL

Chirurgia śluzówki i dziąseł – implanty stomatologiczne: pokrycie korzenia techniką Langera-Langera zmodyfikowaną przez Johna Bruno polegającą na przeszczepie podnabłonkowej tkanki łącznej


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Operacja na śluzówce i dziąsłach wymaga zastosowania technik, które gwarantują wysoką przewidywalność wyników estetycznych, doboru odpowiednich przypadków, a przede wszystkim ścisłego postępowania zgodnie z protokołami. W ostatnich latach dwublaszkowe techniki rekonstrukcji śluzówki i dziąseł zyskały duże uznanie u pacjentów pod względem efektów estetycznych, a u chirurgów – pod względem przewidywalności i zasięgu pokrycia korzenia. Dzięki podstawowym zasadom biologicznym podwójne odżywianie tkanki przeszczepionej do miejsca recesji jest faktycznie zagwarantowane, co niesie duże szanse na przetrwanie przeszczepu i poprawia ogólny wygląd po zakończeniu dojrzewania, choć miejsce to odróżnia się od otaczających tkanek. Niniejszy artykuł dotyczy techniki Langera-Langera, zmodyfikowanej przez Johna Bruno, którą leczy się recesję dziąseł.


GB

Dental Implants Mucogingival Surgery: Root Coverage Through Subepithelial Connective Graft Langer-Langer Technique Modified by John Bruno

 


key words:

 


summary:

Mucogingival surgery makes use of numerous techniques that are able to guarantee high predictability of aesthetic results, selecting the cases and, above all, following protocols in precise manner. In recent years, the mucogingival bilaminar reconstructive techniques have gained much acclaim by patients for the aesthetic results provided and by surgeons for its predictability of root covering. Thanks to the base biological principles, in fact, double trophism is guaranteed to the tissue grafted onto the recession, which gives it a high chance of survival, improves overall aspect once maturation has occurred, though remaining distinct from surrounding tissue. This study examines the Langer-Langer technique, modified by John Bruno, for gingival recession treatment.