sztuka 2 2011 rys 8

Edwin Scher 

 

 PL

Praktyczne wskazówki w implantologii stomatologicznej. Spojrzenie na usuwanie korzeni i piezochirurgię


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W przełomowym artykule o usuwaniu korzeni Alan Quayle proponuje korzystanie z periotomu w celu przecięcia okolicy więzadła okołozębowego, aby poluzować osadzenie zęba (Quayle AA, 1990) (ryc. 1). Proponuje również przykręcenie dużego pilnika endodontycznego do kanału korzenia zębowego, co wspomoże uchwycenie korzenia. (Niektórzy twierdzą, że to idealne, ale jedynie przy zastosowaniu śruby firmy Dentatus.) Udoskonaleniem tej techniki byłoby zastosowanie w pierwszej kolejności ostrza skalpela numer 15 na błonie przyzębia, aby uzyskać więcej miejsca dla periotomu (ryc. 2). 


GB

Practical tips in implant dentistry. looks at root removal and piezosurgery


key words:

 


summary:

If we refer to Alan Quayle’s landmark article regarding the removal of roots, he suggests the use of a periotome to cut through the periodontal ligament space in order to loosen up the tooth (Quayle AA, 1990) (Fig. 1). He also suggests that a large endodontic file be screwed into the root canal to help gain purchase on the root. (Some suggest that this is the ideal, and only, use for a dentatus screw.)
A refinement to this technique would be to use a number 15 scalpel blade down the periodontal membrane in the first instance, to make more room for the periotome (Fig. 2).