sztuka 2 2011 rys 8

Massimo Corigliano, Edoardo Baldoni 

 

 PL


Rozszczepienie wyrostka zębodołowego techniką FBET w implantoprotetyce: ocena i ograniczenia


słowa kluczowe:

rozszczepienie wyrostka techniką FBET, osteointegracja, osteokoneksja, pierwotne gojenie się kości, implanty TMI


streszczenie:

Od czasu wprowadzenia metody GBR, rozszczepienie wyrostka okazało się być niezwykle korzystną techniką chirurgiczną w odbudowywaniu podłoża kostnego w obszarach zaniku kości. Trudności w realizacji i długi czas gojenia nie pozwalają jednakże obecnie na rozpowszechnienie tej metody w pożądanym zakresie. Dzięki niezwykle zachowawczej technice chirurgicznej oraz zastosowaniu implantów o wierzchołkach przypominających korzenie zębowe, autorzy opracowali prostą i niezawodną technikę pozwalającą na uzyskanie doskonałych i przewidywalnych wyników leczenia.


GB

 

FBET technique of crestal splitting in implantoprosthetic treatment - estimation and limitation


key words:

FBET technique of crestal splitting, osteointegration, osteconnection, Primary Bone Healing, implants TMI


summary:

After the advent of the GBR, the alveolar crestal disjunction has demonstrated to be one technical surgical remarkably favourable in order to recover bony thickness in the atrophic districts. The difficulty of the execution and the long times of healing, by now, do not allow that it is diffused as would be necessary. Thanks to a extremely conservative surgical approach and at the rootform implants, the authors have put to point one simple and reliable technique that allows to obtain turned out excellent and expectable.