DSC 0037a 2

Anna Spyrka 

 

 PL

Wstęp


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Drodzy Czytelnicy,

Właściwa diagnostyka i planowanie przedoperacyjne to kluczowe czynności każdego implantologa. Planowanie leczenia bezwzględnie musi uwzględniać omówienie z pacjentem wszystkich etapów i wszelkich ewentualności terapii wraz z możliwymi powikłaniami, nawet jeśli mogłyby one zniechęcić pacjenta do podjęcia leczenia. Niezbędne są także pisemne uzyskanie pisemnej zgody pacjenta oraz udzielenie gwarancji. Za co jednak bierzemy odpowiedzialność? Jak długo odpowiadamy za wyniki swojej pracy? Co stanowi niepowodzenie, co powikłanie leczenia? W pierwszym artykule z dwuczęściowej serii Postępowanie w ogólnej praktyce stomatologicznej w przypadku niepowodzenia implantu, dr Koray Feran omawia szczegóły i strategie postępowania w odniesieniu do nieudanych zabiegów implantacji i odbudowy na implantach, jak również zagadnień z dziedziny zaniedbań klinicznych i prawa umów i proponuje właściwy sposób rozwiązywania rożnych problemów.
Obecność naturalnych profili tkanek powstających wokół zębów i implantów stomatologicznych w strefie estetycznej ma zasadnicze znaczenie dla ogólnego powodzenia klinicznego. Minimalnie inwazyjne procedury chirurgiczne wykazały zmniejszenie urazu operacyjnego zarówno tkanek twardych, jak i miękkich oraz umożliwiły szybsze gojenie. W artykule Zachowanie naturalnie powstającego profilu tkanki miękkiej w strefie estetycznej wokół implantów stomatologicznych przedstawiono podejście zachowawcze do leczenia i uzupełniania naturalnego układu zębów w strefie estetycznej, co pozwala na zachowanie naturalnie powstającego profilu tkanki miękkiej i/lub kształtowanie go od pierwszej wizyty chirurgicznej oraz w całej fazie gojenia, aż po fazę procesu implantacji po okresie leczenia.
Zarówno poziomy jak i pionowy zanik kości bywa często bardzo duży i uniemożliwia przeprowadzenie bezpośredniej implantacji. W artykule Implantacja bez zabiegów augmentacyjnych w znacznie atroficznej żuchwie oraz wykonanie uzupełnienia protetycznego została opisana koncepcja wykorzystania istniejącej tkanki kostnej i wszczepienia implantów pod kątem, co pozwala na wykonanie stabilnej lub stałej nadbudowy protetycznej bez konieczności podejmowania zabiegów augmentacyjnych.

Z życzeniami przyjemnej lektury

Anna Spyrka


GB

 


key words:

 


summary: