negatywne

Srdjan D. Poštic, MSc, Dental Prosthetic, Wydział Stomatologii Uniwesytet w Belgradzie

 

 

 PL

Negatywne osteoporotyczne remodelowanie kości żuchwy u osób w starszym wieku 


słowa kluczowe:

osteoporoza, kość żuchwy


streszczenie:

Założenie: Osteoporoza w wyniku procesu starzenia może wpływać na strukturę kostną.

Cel: Celem badania było określenie sposobu remodelowania bezzębnych żuchw u osób starszych.

Materiał i metoda: W badaniu wykorzystano bezzębne żuchwy oraz jedną uzębioną żuchwę pobrane z ludzkich zwłok. Całkowitą gęstość próbek określono na podstawie analizy SEM, do oceny warstw kości wykorzystano natomiast badanie różnicowe widma promieni RTG. Gęstość kości w przypadku bezzębnego wyrostka wynosiła 1.9658 g/cm3. Mikroobrazy uzyskane w technice SEM wykazywały zmniejszenie beleczkowania kostnego oraz szerokości struktury warstwowej Istniała znamiennie statystyczna różnica (p<0,01) szerokości struktury gąbczastej w badanych trzonach kości. Stwierdzono zwiększenie porowatości struktury o 6.35% w przypadku bezzębnych wyrostków oraz o 14,06% w przypadku trzonów badanych próbek kości. Istniała wyraźna korelacja pomiędzy obecnością tlenu (p=0,046) a zniszczoną i posiadającą wyraźne ubytki powierzchnią kości (p<0,001). Głównymi składnikami nieorganicznymi przebudowanych bezzębnych wyrostków był hydroksyapatyt, fosforan wapnia, pirofosforan czterowapniowy oraz amorficzny fosforan wapnia.

Wnioski: Degradacja macierzy korowej oraz warstw gąbczastych w bezzębnych żuchwach była konsekwencją osteoporozy.


GB

Osteoporotic negative remodeling of mandible of old human


key words:

osteoporosis, jaw-bone, mandible


summary:

Background: Osteoporosis may affect bones as a result of ageing.

Aim: The aim of this study was to investigate remodeling of old human edentulous osteoporotic mandible.

Material and methods: Osseous surfaces of edentulous mandible and one dentate mandible were extracted of cadavers. Absolute densities of samples were determined. SEM analysis and X-ray diffraction analysis of spectra were used to assess bone-layers.

Results: Actual low density of 1.9658 g/cm3 of edentulous ridge site was measured. SEM micrographs indicated reductions of trabecular and lamellar width. Significant difference (p<0.01) of width of cancellous sites were in experimental basal specimens. Noticeable porosity was 6.35% of edentulous ridge site and 14.06% of experimental basal site. There was the significant correlation of oxygen presence (p=0.046) to eroded and defect bone surface (p<0.001). Complex of hydroxyapatite, calcium-phosphate, tetracalcium-pyrophosphate and amorphous calcium –phosphate was inorganic constituent of considerable mineral modifications of edentulous ridge site.

Conclusions: Degradations of cortical matrix and cancellous layers of edentulous mandible are the consequence of osteoporosis.