mink

Hardi Mink, mistrz techniki dentystycznej 

 

 PL


Strategia „forward” w planowaniu „backword planning”


słowa kluczowe:

metoda adhezyjnego przymocowania, pełnoceramiczne suprakonstrukcje na implantach, metoda galwaniczna, kompozyty dziąsłowe, estetyka implantologiczna, œświatłoutrwardzalne korony z ceramiki tłoczonej, dopasowanie pasywne dzięki formowaniu galwanicznemu, metoda frezowania za pomocą dwutlenku cyrkonu, dwutlenek cyrkonu


streszczenie:

Projekty uchodzą za wspaniałe lub duże wtedy, gdy relacje przewidzianego planowania oraz wysokowartościowego wykonania pod względem jakościowym są ze sobą porównywalne. Aby móc urzeczywistnić wspólną koncepcjêęwymagana jest dokładna ewaluacja wszystkich podstawowych warunków. Mistrz techniki dentystycznej Hardi Mink pozwala na obserwację jego pracy oraz demonstruje w oparciu o pełną sanację na implantach, jak za pomocą odpowiedniej strategii, odpowiedniego zespołu i optymalnego planu osiąga się upragniony cel.


GB

 Forward strategy by backward planning


key words:

adhesive attachment method, full ceramic reconstruction on implants, galvano technique, gingival composite, implantological esthetics, pressed ceramics crowns, passive fit with galvano technique, milling with zircon dioxide


summary:

Projects are outstanding or big when relations of calculable planning and high quality performance are comparable according to quality. To make real a common conception precise evaluation of all basal conditions is required. Hardi Mink, dental technician master allows to observe his work and demonstrates how to achieve a desired goal according to full oral mouth reconstruction on implants with use of the proper strategy, proper team andoptimal plan.