bego

S. Ries, J. Wolz, D. Leising, E.-J. Richter 

 

 PL

Implanty Bego–Semados® – prospektywne, randomizowane badanie wpływu różnych parametrów na poziom tkanki kostnej wokół wszczepu 


słowa kluczowe:

resorpcja kośœci dookoła implantu, powierzchnia implantu, implant pojedynczego zęba, długość zewnątrzkostnej odbudowy protetycznej, zastąpienie jednego zęba jednym implantem


streszczenie:

Najważniejszym kryterium, warunkującym prawidłową i trwałą osteointergrację implantu jest zachowanie odpowiedniej ilości tkanki kostnej. Celem badania była analiza wpływu różnych parametrów na poziom kości otaczającej wszczep. Oprócz poszukiwania odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu wysokości przejścia porowatej i opracowanej mechanicznie powierzchni implantu na poziom kości badano również stosunek wysokości implantu do wysokości osadzonego na nim uzupełnienia protetycznego oraz zależność pomiędzy poziomem okołowszczepowej tkanki kostnej a liczbą implantów osadzonych w danym odcinku. Z wszczepionych 100 implantów w fazie gojenia utracono jeden. Wszystkie pozostałe zostały poddane obserwacji przez okres do 36 miesięcy. Uzyskane wyniki wskazują, że na poziom kości otaczającej wszczep nie ma wpływu ani wysokość przejścia porowatej i opracowanej mechanicznie powierzchni implantu, ani też stosunek długości implantu do długości osadzonego na nim uzupełnienia protetycznego. W odcinkach, w których osadzono kilka implantów, zauważono większy zanik kości niż w przypadku wszczepienia implantów pojedynczych.


GB

 

Bego–Semados® implants – prospective, randomized research of the influence parameters to bone’s capacity around the implant


key words:

 

peri-implant bone resorption, implant surface, single tooth implant, extraosseous restoration length, tooth-by-tooth replacement


summary:

The most important criterion of proper and durable implant’s osseointegration is preservation adequate bone’s quantity. Aim of this research was analysis of parameters which have influence to bone capacity around the implant. Influence of height relation porous implant’s part to mechanical grinded part of an implant also relation between implant’s height to prosthetic crown height was researched. We was interested also in relationship between bone quantity and implant’s amount placed in researched area. From 100 inserted implants, in healing phase, 1 was lost. The others was observed for 36 months. Results show that there is no influence of height relation porous implant’s part to mechanical grinded part of an implant and implant’s height to prosthetic crown height to bone quantity. In implanted areas where few implants were placed was major bone loss than around single implant.