koczor

prof. UM dr hab. Ryszard Koczorowski,

lek. dent. Monika Hemerling,

Zakład Gerostomatologii Katedry Protetyki Stomatologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

 PL

Implantoprotetyczne zaopatrzenie bezzębnych pacjentów w wieku podeszłym 


słowa kluczowe:

wszczepy śródkostne, overdentures, bezzębna szczęka, bezzębna żuchwa, elementy retencyjne


streszczenie:

Zmiany demograficzne społeczeństw w krajach wysoko cywilizowanych wskazują na wzrost liczby osób w wieku podeszłym. Ponieważ w grupie tej obserwuje się wysoki procent pacjentów z bezzębną żuchwą lub szczęką a adaptacja do tradycyjnych protez całkowitych z wielu przyczyn jest trudna, stąd istnieje często problem zaopatrzenia pacjentów w wieku podeszłym w uzupełnienia spełniające ich oczekiwania. Zastosowanie nowoczesnych metod implantoprotetycznego leczenia sprzyjać może poprawie czynnościowej sprawności narządu żucia oraz lepszej kondycji psychicznej u osób z bezzębiem. Celem tej pracy jest omówienie, w oparciu o piśmiennictwo i doświadczenia własne, zagadnień całkowitych implantoprotez ruchomych w grupie pacjentów w zaawansowanym wieku. Autorzy prezentują kilka przypadków zaopatrzenia bezzębnej żuchwy lub szczęki za pomocą overdentures (OVD) opartych na śródkostnych wszczepach dentystycznych. Podkreślają też zalety tych uzupełnień w odniesieniu do konwencjonalnych protez całkowitych. Podsumowując rozważania na powyższy temat należy podkreślić, że pomimo wielu zmian somatycznych związanych z postępującym wiekiem i wielu czynników ryzyka w leczeniu implantologicznym stosowanie wszczepów śródkostnych jako filarów retencyjnych dla ruchomych protez zębowych u pacjentów w wieku podeszłym może być terapią akceptowaną a w grupie osób, ze szczególnie „trudnymi warunkami podłoża” wręcz metodą z wyboru. Zaskakująco dobre doświadczenia kliniczne w zakresie implantologii nawet u osób z niektórymi chorobami systemowymi pozwalają stwierdzić, iż stosowanie nowoczesnych metod zaopatrzenia protetycznego jest możliwe w każdej grupie wiekowej, nie wyłączając osób częstokroć w znacznie zaawansowanym wieku.


GB

Implant-prosthetic treatment of edentulous geriatric patients

 


key words:

 

intraosseous implants, elderly people, edentulous maxilla, overdenture, edentulous mandible


summary:

The demographic changes in the populations of industrialized countries include an increasing number of elderly people. A high percentage of individuals with an edentulous maxilla or mandible is observed in that group. It is often difficult to provide them with such prostheses that will ensure their well-being. Modern methods of prosthetic treatment may improve the function of the stomatognathic system as well as having a good influence on the psychic condition of geriatric edentulous patients. The aim of this article is to discuss the problem of treating edentulous elderly people by using complete implant-supported dentures on the basis of the literature and the authors’ experience. The article presents several cases of treating an edentulous maxilla or mandible by means of overdentures supported by intraosseous implants. The authors observe that despite the many age-related somatic problems and risk factors involved in implantologic therapy the use of dental implants as retention abutments for removable prostheses may be possible and where a complicated prosthetic base exists this approach may even be the method of choice. It appears that advanced age does not have to be a contraindication for implant-prosthetic treatment of geriatric edentulous patients.