kistler

Frank Kistler, Steffen Kistler, Jörg Neugebauer, Georg Bayer 

 

 PL

Implantacja w szczęce w stanie atrofii bez zastosowania procedur augmentacji. Analiza piśmiennictwa i postępowanie kliniczne


słowa kluczowe:

implanty kątowe, redukcja nakładu leczenia, terapia alternatywna, obciążenie natychmiastowe, ustabilizowana protetyka


streszczenie:

Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augmentacyjnego wymaga dokładnej diagnostyki przedoperacyjnej i specjalnych składowych implantu, które są stworzone do zastosowania kątowego. Doświadczenia kliniczne ostatnich lat pokazały, że najnowsze systemy implantów, także w zredukowanym łożu kostnym, poprzez natychmiastową implantację, z sukcesem integrują się z kością, zaś użycie kątowych wszczepów wykazuje długotrwałą opcję leczenia. Akceptacja przez pacjenta zredukowanego postępowania operacyjnego jest bardzo wysoka ze względu na brak rozległej augmentacji. W artykule przedyskutowane zostaną podstawy teoretyczne dla systemu SKY fast & fixed oraz przedstawione zostanie postępowanie kliniczne w szczęce i żuchwie.


GB

 

Implantation in atrophic maxilla and mandible without augmentation. Literature review and clinical procedure


key words:

 

angulated implants, therapy cost reduction, alternative treatment, immediate loading, stabilized prosthetics


summary:

Possibility of using dental implants for prosthesis stabilization without bone augmentation requires precise preoperative diagnostic together with special implant elements which were created for angulated situations. Clinical experiences from previous years show that state-of-the-art implant systems integrate with bone structure also in residual crests through immediate implantation. Applying angulated implants is long-lasting treatment alternative. Patients eagerly accept shorter form of treatment which doesn’t require wide bone augmentation. Theoretical basis for SKY fast & fixed system is discussed. Clinical procedure in maxilla and mandible is presented.