W numerze

 
 

Wstęp

Anna Spyrka, Mariusz Duda

3

 

IMPLANTACJE NATYCHMIASTOWE 

 

  basket put

Implantacja w szczęce w stanie atrofii bez zastosowania procedur augmentacji. Analiza piśmiennictwa i postępowanie kliniczne

Implantation in atrophic maxilla and mandible without augmentation. Literature review and clinical procedure

Frank Kistler, Steffen Kistler, Jörg Neugebauer, Georg Bayer

6

 basket put

Koncepcja natychmiastowego obciążenia świeżo wszczepionych implantów śrubowych. Natychmiastowe obciążenie przy pomocy belki z uwzględnieniem koncepcji SPI

Immediate Loading of Freshly Inserted Screw Implants. The immediate bar with special consideration of the SPI® concept

Phillippe Daniel Ledermann, Daniel Megert

14

 basket put

Implant uzupełniający pojedynczy ząb: wskazania, wytyczne i czynniki ryzyka implantacji natychmiastowej

Single implants: indications, guidelines and risk factors of immediate implantation

Günter Dhom, Peter Gehrke

24

 

NAWIGACJA W IMPLANTOLOGII

 

 basket put

Trójwymiarowa diagnostyka TK za pomocą med3D jako podstawa optymalnej współpracy interdyscyplinarnej

3-dimensional CT diagnostics with med3d as a basis for optimal interdisciplinary cooperation

Gerhard Stachulla

30

 basket put

Implantacja 3 D. Planowanie implantacji za pomocą szablonów nawigacyjnych Gaibergera

3D implantation. Implant placement planning with use of Gaiberger’s templates

Wolfgang Bollack, Uwe Richter, Marius Steigmann 

34

 basket put

Zastosowanie nowych technik szybkiego prototypowania do tworzenia modeli medycznych wykorzystywanych w implantologii stomatologicznej – doniesienie wstępne

Applying of new Rapid Prototyping Techniques for creating dental casts being used in implantology – preliminary report

Sławomir Miechowicz, Sergij Isaryk

44

 

BADANIA KLINICZNE

 
 basket put

Implanty Bego–Semados® – prospektywne, randomizowane badanie wpływu różnych parametrów na poziom tkanki kostnej wokół wszczepu

Bego–Semados® implants – prospective, randomized research of the influence parameters to bone’s capacity around the implant

S.Ries, J. Wolz, D. Leising, E.-J. Richter

52
 

IMPLANTOPROTETYKA

 
 basket put

Implantoprotetyczne zaopatrzenie bezzębnych pacjentów w wieku podeszłym

Implant-prosthetic treatment of edentulous geriatric patients

Ryszard Koczorowski, Monika Hemerling

59
 basket put

Strategia „forward” w planowaniu „backword planning”

Forward strategy by bacward planning

Hardi Mink

68
 

MARKETING W IMPLANTOLOGII

 
 basket put

Marketing w implantologii. Część I

Marketing in oral implantology. Part I

James McAnnaly

80
 

WYDARZENIA

 
 basket put

IV Międzynarodowy Kongres Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej Koncepcje i strategie sukcesu terapeutycznego. Frankfurt 2007

Anna Spyrka

84
 basket put

Zimowe spotkanie w ST. Lambrecht

Anna Spyrka

86
  

Spotkanie Klubu Alpha Bio 2007 

87