W numerze

 
 

Wstęp

Anna Spyrka, Mariusz Duda

3
 

ESTETYKA W IMPLANTOLOGII 

 

basket put 

Parametry estetyki – część II. Czynniki wpływające na utrzymanie okołowszczepowej kości brzeżnej

Parameters of esthetics. Part II. Factors influencing maintaining of periimplant bone level

Frederic Hermann, Henriette Lerner, Ady Palti

6

 basket put

Trójwymiarowe umiejscowienie wszczepów: estetyczny punkt widzenia

Three demensional implant positioning: esthetic point of view

Peter Gehrke, Marco Degidi, Gűnter Dhom

12

 basket put

Niepowodzenia implantologiczne w zakresie estetyki

Implantologic failures in esthetics

Steffen Kistler, Frank Kistler

18

 

NAWIGACJA W IMPLANTOLOGII

 

 basket put

SimPlant - pierwsze wrażenia ze stosowania programu do planowania i nawigacji implantologicznej

SimPlant - first impressions concerning use of program for planning and navigation in the oral implantology

Mariusz Duda

24

 

IMPLANTOPROTETYKA

 

 basket put

Rozwiązania implantoprotetyczne w przypadku pojedynczych braków skrzydłowych

Implantoprosthetic solutions in the single missing teeth side defects

Tomasz A. Grotowski, Luca Dal Carlo

34

 basket put

Protetyka hybrydowa na wszczepach Straumanna z zastosowaniem systemu Locator®

Hybrid prosthetics on Straumann implants with the use of Locator(R) system

Janusz Greschak

40

 basket put

Koncepcje leczenia implantoprotetycznego z zastosowaniem protez nakładowych typu overdenture w przypadkach bezzębia żuchwy

Treatment concepts for implant-retained mandibular overdentures

Paweł Białożyk, Aldona Flader, Paweł Niwiński, Rafał Zagalak 

46
 basket put

Indywidualne filary stosowane w implantoprotetyce

Individual abutments used in implantoprosthetics

Bartosz Drozd

54
 

BIOMATERIAŁY 

 
 basket put

Membrany zaporowe stosowane w regeneracji kości – konieczność czy zabawa z estetyką?

Membranes for bone regeneration - necessity or playing with esthetics?

Karl-Ludwig Ackermann, Axel Kirsch

58
 basket put

Odbudowa kości przy zastosowaniu heterogennej kości pochodzenia końskiego. Ocena histologiczna – uzupełnienie

Bone reconstruction through an equine heterologous bone substitute. Histological assessment - supplement

Di Stefano D.A., Cazzaniga A., Pagnutti S., Pennelli N.

64
basket put 

Histomorfometryczne oraz immunohistologiczne dane uzyskane po zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej – porównanie różnych materiałów kościozastępczych

Histomorphological and immunohistological findings after sinuslift procedures - Comparison of different bone substitutes

Jens Meier i Eduard Wolf

66
 

PRZEGLĄD SYSTEMÓW IMPLANTOLOGICZNYCH 

72
 

WYDARZENIA

 
 basket put

Osteologia w Monaco

Anna Spyrka

78
 basket put

IDS 2007

Anna Spyrka 

80