12

W. Peter Hansen, DDS

*Treść niniejszego artykułu została przedstawiona przez dr. Winstona Chee podczas Dorocznego Zjazu Naukowego w Toronto w 2011 roku.
*The content of this article was presented by Dr. Winston Chee at CARDP’s 2011 Toronto Annual Scientific Meeting.

 

 PL

Okluzja a implanty i przetrwanie uzupełnienia wspartego na implantach*


streszczenie:

Do tej pory opublikowano liczne artykuły, w których opisuje się związek między różnymi rodzajami zwarcia a przetrwaniem implantów stomatologicznych. Większość wniosków oparto na opinii autorów, którzy przedstawiają niewiele dowodów na poparcie takich teorii (1). Wszelkie rozważania, w przypadku planowania, dotyczące przewagi określonego rodzaju zgryzu nad innym należy opierać na rozróżnieniu między niepowodzeniem powstałym w wyniku dezintegracji implantu spowodowanej przeciążeniem siłą okluzyjną (ryc. 1, 3) i w wyniku mechanicznego uszkodzenia (złamania) implantu lub uzupełnienia wspartego na implantach (ryc. 3-5).


GB

Occlusion as it relates to implant and implant supported restoration survival*


summary:

Numerous articles have been written comparing the relation of different occlusal schemes to the survival of dental implants. Most conclusions are based on the opinion of the authors who offer little evidence to support their recommendations.1 Any consideration, during case planning, involving the merits of one occlusal scheme over others should be predicated on the distinction between failure due to loss of implant integration caused by occlusal force overload (Figs. 1,3) and mechanical failure of the implant(fracture) or implant restoration (Figs. 3-5).