4

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger*

*dr n. med. Przemysław Kopczyński, dr n. med. Rafał Flieger 

Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: dr n. med. Przemysław Kopczyński

 

 PL

Implantoprotetyczna odbudowa pierwszego zęba trzonowego w żuchwie - opis przypadku


słowa kluczowe:

augmentacja kości, implanty, zanik wyrostka zębodołowego


streszczenie:

Braki nawet pojedynczego zęba powodować mogą zaburzenia estetyki i zwarcia. Częstym problemem klinicznym, z którym spotyka się implantolog jest znaczny zanik wyrostka zębodołowego po utracie zęba. Lekarz musi dokonać wyboru, czy przeprowadzić zabieg augmentacji, stwarzając dogodną przestrzeń do implantacji, czy w danej atroficznej geometrii kości zastosować wszczep krótszy i o mniejszej średnicy. 

Celem pracy była prezentacja przebiegu leczenia dorosłej pacjentki, u której wykonano odbudowę implantoprotetyczną brakującego zęba 36 przy wąskim wyrostku zębodołowym żuchwy bez augmentacji kości, w oparciu o wąski implant.


GB

Implant reconstruction of the lower first molar - a case report


key words:

bone augmentation, implants, alveolar atrophy


summary:

A common clinical problem, which meets modern implantologist is significant atrophy alveolar ridge after tooth loss. The doctor must make a choice, whether to perform surgery augmentation, creating a convenient space for implantation, or in the atrophic bone geometry implant use shorter and smaller diameter.

The aim of this study was to present the course of treatment the adult patient who has been rebuilding 46 missing tooth implant with a narrow alveolar process of the mandible without augmentation of bone, based on a short and narrow implant.