3

Mansur Rahnama¹, Leszek Czajkowski ², Dominik Kiełbowicz³, Maryla Kozicka-Czupkałło⁴, Łukasz Czupkałło⁵

1dr hab. n. med. Mansur Rahnama, profesor nadzwyczajny UM , Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
2lek. stom. Leszek Czajkowski, asystent w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
3lek. dent. Dominik Kiełbowicz, doktorant w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
4lek. dent. Maryla Kozicka-Czupkałło, Prywatna Praktyka Stomatologiczna CristalDent, Lublin
5lek. dent. Łukasz Czupkałło, asystent w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Kierownik: dr hab. n. med. Mansur Rahnama, profesor nadzwyczajny

 

 PL

Ząb wgłobiony z torbielą zawiązkową – postępowanie chirurgiczno-implantologiczne


słowa kluczowe:

torbiel zawiązkowa, ząb wgłobiony, ząb w zębie, ząb z wgłobieniem


streszczenie:

Ząb wgłobiony jest rozwojową anomalią powstającą zwykle we wczesnym okresie rozwoju zawiązka zęba przed rozpoczęciem procesu mineralizacji i polega na wgłobieniu tkanek powierzchniowych do wnętrza zawiązka zęba. Częstość tego typu nieprawidłowości jest opisywana w piśmiennictwie na około 0,2-14%. Wgłobienia w obrębie korony są częstsze niż wgłobienia w części korzeniowej. Korona zmienionego zęba może być prawidłowa lub mieć kształt stożkowaty. Ze względu na nieprawidłową budowę zęba często dochodzi w nim do zmian próchnicowych i zapalnych. Jako przyczynę uwzględnia się zarówno etiopatogenezę mechaniczną jak i genetyczną. Ponadto, wielu autorów za etiologię zęba wgłobionego uznaje głębokie pofałdowanie w okolicy otworu ślepego w czasie rozwoju zęba, a według innych przyczyna tkwi w ostrym urazie mechanicznym lub przewlekłym ucisku otaczających tkanek. Anomalia może być również spowodowana proliferacją warstw nabłonka narządu szkliwotwórczego lub nabłonka pochewki Hertwiga w głąb brodawki zęba. W badaniu radiologicznym w obrębie zębiny widoczna jest tkanka szkliwna, czasami wpuklająca się linijnie. 

Torbiel zawiązkowa związana jest zwykle z zębem stałym, rozwija się w warstwie komórek gwieździstych z resztek nabłonka szkliwnego wyrzynającego się zęba. Rośnie powoli nie dając dolegliwości bólowych. Leczenie polega na doszczętnym usunięciu torbieli. 

Przedstawiamy przypadek zęba wgłobionego wraz z torbielą zawiązkową u 23-letniej kobiety, u której zastosowano leczenie chirurgiczne. 


GB

Invaginated tooth with follicular cyst – surgical and implantological treatment


key words:

follicular cyst, invaginated teeth, dens in dente, dens invaginatus


summary:

Invaginated tooth is a developmental anomaly usually formed in the early period of tooth bud development following the mineralization process. It consists in the invagination of the superficial tissues into the interior of the tooth germ. The frequency of this type of malformation has been described in the literature for approximately 0,2-14% . Invaginations into the crown are more frequent than into the radicular part. The crown of the malformated tooth can be of the correct shape or conical. Due to the abnormal tooth structure, caries and inflammatory lesions often occur. The causative agents are mechanical as well as genetic. Most authors are of the opinion that the etiology of the invaginated tooth is the deep folding near to the foramen cecum during the tooth development, according to others, the reason of the anomaly is either an acute mechanical trauma or chronic pressure of the surrounding tissue. In addition, the malformation can be caused by proliferation either of the enamel epithelium organ or the Hertwig’s epithelium inside the dental papilla. In the radiological examination enamel can be seen within the crown, sometimes folding linearly. Follicular cyst is usually associated with permanent tooth and develops in the stellate cell layer out of erupted tooth’s epithelial remnants. It grows slowly without ailments. The follicular cyst reveals in the radiological examination as a sharply radiolucent area. Treatment involves complete removal of the cyst. 

We present a case of 23-year-old woman with invaginated tooth in association with follicular cyst, in which the surgical treatment was implemented.