1

1dr n. med. Rafał Flieger - asystent Katedry Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej UM w Poznaniu
2dr n. med. Przemysław Kopczyński - adiunkt Katedry Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej UM w Poznaniu

Pracownia Miniimplantów przy Katedrze i Klinice Ortodoncji UM w Poznaniu
Kierownik: dr n. med. Przemysław Kopczyński

 

 PL

Krótkie implanty jako alternatywa dla zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej – opis przypadku


słowa kluczowe:

krótki implant, augmentacja kości, zanik wyrostka zębodołowego, podniesienie dna zatoki


streszczenie:

Coraz większa świadomość i potrzeby pacjentów dotyczące skrócenia czasu terapii implantoprotetycznej wymuszają na lekarzach ciągłą modyfikację protokołu chirurgicznego postępowania. Częstym problemem klinicznym, z którym spotyka się współczesny implantolog, jest znaczny zanik wyrostka zębodołowego po utracie zęba. Lekarz musi dokonać wyboru, czy przeprowadzić zabieg augmentacji stwarzając dogodną przestrzeń do implantacji, czy w zastanej atroficznej geometrii kości zastosować krótki implant. Celem pracy było przedstawienie przypadku klinicznego pacjentki z brakiem zęba 25 uzupełnionego krótkim implantem systemu Ankylos jako alternatywy dla podniesienia dna zatoki szczękowej.


GB

Short implants as an alternative to sinus lift - a case report


key words:

short implant, bone augmentation, alveolar atrophy, sinus lift


summary:

Increasing awareness and needs of patients on therapy shorten prostheses forcing doctors continuous modification of the protocol of surgical management. A common clinical problem, which meets modern implantology is significant loss of alveolar bone after tooth loss. The doctor must choose whether to hold augmentation surgery, providing a convenient space for implantation, or in stagnant atrophic bone geometry used short implant. The aim of this study was to present a clinical case of a patient with the lack of tooth 25 supplemented by short Ankylos implant system as an alternative to sinus lift.