g

Paolo Smaniotto, Giuseppe Pellitteri 

 

 PL


Osiągnięcie sukcesu w zespole stomatologicznym 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Autorzy opisują znaczenie komunikacji interdyscyplinarnej w planowaniu, projektowaniu i wykonywaniu przewidywalnych, funkcjonalnych, trwałych i estetycznych uzupełnień protetycznych. Podkreślają oni koncepcję zespołu, w którym oprócz lekarzy klinicystów (dentysty-protetyka, chirurga szczękowo - twarzowego) i technika dentystycznego pacjent jest fundamentalnym elementem porównawczym i weryfikacyjnym. Jest to najnowocześniejsze podejście do zindywidualizowanych planów leczenia i znajdowania rozwiązania, które zadowoli zarówno pacjenta, jak i lekarza.


GB

Achieving success for the Dental Team


key words:

 


summary:

The authors describe the importance of interdisciplinary communication in planning, designing, and fabricating predictable, functional, durable, and esthetic prosthetic devices. Stressing the concept of Team in which in addition to the clinicians (Prosthetist-Dentist: maxillo-facial Surgeon) and dental technician, the patient is a fundamental element of comparison and verification. It is felt that this is the state of the art in individualized treatment plans and in finding a solution that will satisfy both patient and professional.