dr n. med. Przemysław Kopczyński – adiunkt, lek. stom. Rafał Flieger – asystent, prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska – kierownik Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. zw. dr hab. Teresa Matthews- Brzozowska

 

 

 PL

Krótkie implanty jako alternatywa dla augmentacji kości - przegląd piśmiennictwa 


słowa kluczowe:

augmentacja kości, krótki implant, zanik wyrostka zębodołowego


streszczenie:

Coraz większa świadomość i potrzeby pacjentów dotyczące skrócenia czasu terapii implantoprotetycznej wymuszają na lekarzach ciągłą modyfikację protokołu chirurgicznego postępowania. Częstym problemem klinicznym, z którym spotyka się współczesny implantolog, jest znaczny zanik wyrostka zębodołowego po utracie zęba. Lekarz musi dokonać wyboru, czy przeprowadzić zabieg augmentacji, stwarzając dogodną przestrzeń do implantacji, czy w zastanej atroficznej geometrii kości zastosować krótki implant.
Celem pracy było przeanalizowanie najnowszych doniesień na temat zastosowania krótkich implantów w odbudowie implantoprotetycznej.
Poddano analizie piśmiennictwo z baz bibliotecznych z ostatnich 15 lat. Kryterium wyszukiwania stanowiły hasła: krótki implant, augmentacja kości, zanik wyrostka zębodołowego. Ostatecznie wybrano do przeanalizowania 13 z 80 publikacji.

 


GB

 


       The short impants as an alternative to bone grafting - review of the literature

 


key words:

bone augmentation, short implant, alveolar atrophy


summary:

Increasing awareness and needs of patients on therapy shorten prostheses forcing doctors continuous modification of the protocol of surgical management. A common clinical problem, which meets modern implantology is significant loss of alveolar bone after tooth loss. The doctor must choose whether to hold augmentation surgery, providing a convenient space for implantation, or in stagnant atrophic bone geometry used short implant. The aim of this study was to examine the latest reports on the use of short implants in the reconstruction prostheses. We analyzed the databases of library literature of the last 15 years. Keyword serach criteria were: a short implant, bone grafting, alveolar bone loss. Were chosen to analyze 13 of 80 publications.