Katarzyna Pytel, Karolina Tomaka,Małgorzata Kiernicka, Joanna Wysokińska-Miszczuk

Katedra i Zakład Periodontologii UM w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. Joanna Wysokińska – Miszczuk

 

 

 PL


       Rola mikroelementów w zdrowiu i chorobie.
       Część I - cynk a jama ustna – przegląd piśmiennictwa

 


słowa kluczowe:

błona śluzowa, cynk, halitoza, mikroelementy, Zespół Brandta e


streszczenie:

W pracy przedstawiono wszechstronne znaczenie cynku dla zdrowia organizmu. Szczególnie podkreślono rolę tego mikroelementu w zapobieganiu i zwalczaniu różnych chorób jamy ustnej. Właściwości tego pierwiastka pozwalają na coraz szersze zastosowanie w medycynie oraz w stomatologii. Wchłanianie cynku zachodzi w jelitach, a jego źródłem mogą być różne produkty żywnościowe i preparaty farmakologiczne. Biopierwiastek ten wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, hamujące powstawanie płytki nazębnej, jest czynnikiem ochronnym w niektórych nowotworach, wykazuje skuteczność w leczeniu chorób o tle alergicznym. Pomaga on również utrzymać równowagę kwasowozasadową i prawidłową barierę antyoksydacyjną. Odkryto także jego cenne działanie w zwalczaniu halitozy – dokuczliwej choroby powodującej przykry zapach z ust. Wykazano, że niedobór lub nadmiar cynku mogą prowadzić do różnych schorzeń ogólnoustrojowych oraz patologii jamy ustnej. Mikroelement ten wchodzi w interakcje z różnymi substancjami leczniczymi, zmniejszając ich działanie. Wykazano istnienie zależności antagonistycznego, bądź konkurencyjnego działania między cynkiem i miedzią oraz współdziałanie tego pierwiastka z witaminą A.
Cynk jest nadal przedmiotem badań wielu naukowców ze względu na jego różne właściwości i związane z tym możliwości terapeutyczne.


GB

 

       The role of micronutrients in health and disease.
       Part I – zinc and oral cavity – review of the literature

 


key words:

 


       mucous membrane, zinc, halitosis, micronutrients, Brandt’s Syndrom

 


summary:

The paper presents a versatile significance of zinc for a healthy body. It particularly emphasized the role of this micronutrient in prevention and combating, various oral diseases. The properties of this element allows it’s ever wider application in medicine and dentistry. Absorption of zinc occurs in the intestines, and different foods and drugs maybe its source. This micronutrient influences the proper function of the immune system, has anti-mutainflammatory, antiviral, antibacterial and inhibiting plaque formation properties. It is also a protective factor in some tumors and it is efficient in the treatment of allergic diseases. It helps to maintain acid-alkaline balance and normalize antioxidant barrier. We also found out about its valuable action in combating halitosis – troublesome disease causing nasty smell from the mouth. It is proven that zinc deficiency or its excess can lead to various diseases of systemic and oral pathology. This trace element interacts with different drug substances reducing their effects. The research also show an antagonist or competitive relation between zinc and copper and the interaction of zinc and vitamin A.
Zinc is still being studied by many researchers because of its various properties and therapeutic options related with it.