2007 1 Stefano

Di Stefano D.A., Cazzaniga A., Pagnutti S., Piattelli A. 

 

 PL

Odbudowa kości przy zastosowaniu heterogennej kości pochodzenia końskiego. Ocena histologiczna 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Celem poniższej pracy było przedstawienie przypadku pacjentki, u której przeprowadzono nieudany zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej z zastosowaniem materiału kościozastępczego uzyskanego z korala, a następnie udaną augmentację z wykorzystaniem heterogennego końskiego materiału kościozastępczego. Po okresie regeneracji nowej kości przeprowadzono badanie histologiczne próbki kości pobranej podczas trzeciego zabiegu chirurgicznego, w czasie którego wykonano implantację. Pobrana próbka wykazywała optymalne przemodelowanie zgodne z fizjologicznym tempem remodelowania kości własnej pacjenta. Uważamy, iż niepowodzenie pierwszego zabiegu chirurgicznego było spowodowane zastosowaniem gęstej substancji antybiotykowej dodanej do materiału kościozastępczego przed jego wprowadzeniem do światła zatoki szczękowej, co spowodowało mechaniczne trudności uniemożliwiające przebieg procesu angiongenezy. Podsumowując, odradzamy mieszanie gęstej substancji antybiotykowej z drobinami materiału kościozastępczego. Zaobserwowaliśmy również doskonałe zachowanie enzymatycznie zdeantygenizowanego heterogennego materiału kościozastępczego.


GB

Bone reconstruction through an equine heterologous bone substitute. Histological assessment


key words:

 


summary:

The aim of this work is to present a clinical case of a woman who underwent maxillary sinus lift with a biocoral-derived bone substitute with negative result, and was then treated again with success by using an equine heterologous bone substitute. After the new bone regeneration, the histological examinations of the sample collected at third surgery for implant placement show an excellent remodeling of the heterologous bone substitute, according to the physiological remodeling rate of endogenous bone. We suppose that the failure of the first intervention was due to the use of a dense liquid antibiotic added to the bone substitute prior to grafting, because of mechanical reasons that impaired initial angiogenesis. In conclusion, we advise against the mixing of dense liquid antibiotics to the graft particles, while we observed an excellent behavior of the heterologous enzyme-deantigenated bone substitute.