krężlik

Elżbieta Krężlik, Arkadiusz Krężlik 

 

 PL

Prezentacja przypadków leczenia uzupełnieniami stałymi i ruchomymi - rekonstrukcje implantoprotetyczne w całkowitym bezzębiu żuchwy i szczęki


słowa kluczowe:

bezzębie żuchwy i szczęki, leczenie implantoprotetyczne, protezy stałe, protezy ruchome


streszczenie:

W pracy zaprezentowano szereg przypadków leczenia uzupełnieniami stałymi i ruchomymi w odniesieniu do rekonstrukcji implantoprotetycznych w całkowitym bezzębiu żuchwy i szczęki. Omówiono również podstawowe wskazania do zastosowania różnych sposobów leczenia bezzębia jak też różnice w wykonaniu i funkcjonowaniu protez stałych i ruchomych opartych na implantach. Dzięki rozwiązaniom implantoprotetycznym pacjenci z całkowitym bezzębiem mogą uzyskać najbardziej przez nich oczekiwane uzupełnienie stałe lub ruchome zapewniające funkcję, estetykę i satysfakcjonującą stabilizację.


GB

Treatment with fixed and removable prostheses – case presentation. Implantoprosthetic reconstructions in edentolous maxilla and mandible

 


key words:

edentolous maxilla and mandible, implantoprosthetic treatment, fixed prostheses, removable prostheses


summary:

Numerous cases of implantoprosthetic treatment with removable and fixed prostheses in edentolous maxilla and mandible are presented in the article. Basic indications for using different measures of treatment of edentoulism and also differences in manufacturing and function of implant based removable and fixed prostheses are presented in the work. Patients with total edentoulism thanks to the implantoprosthetic solutions are able to obtain the most wanted fixed or removable appliances which ensure function, aesthetics and satisfactory stabilization.