przewidywalność

prof. Daniel Buser, Katedra Chirurgii Twarzowej i Stomatologii Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria 

 

 PL

Koncepcja wczesnej implantacji w zębodole poekstrakcyjnym w strefie estetycznej


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Obecnie odbudowa pojedynczego zęba przy użyciu korony opartej na implancie jest wskazaniem nr 1 w implantologii stomatologicznej. Wiele z implantów odbudowujących pojedynczy ząb wprowadzanych jest w miejsce, gdzie ząb musiał być przed leczeniem implantologicznym usunięty z różnych powodów. Dlatego w tych właśnie przypadkach klinicysta powinien posiadać strategię leczenia, która oferuje satysfakcjonujące wyniki terapii połączone z wysoką skutecznością i przewidywalnością. Artykuł ten ogranicza się do przedstawienia implantacji w przypadkach braku pojedynczego zęba w przednim odcinku szczęki, gdzie aspekty estetyczne odgrywają ważną rolę.


GB

The concept of early implantation in the postextraction socket in the aesthetic zone

 


key words:

 


summary:

For the moment reconstruction of the single missing tooth with an implant supported crown is a main indication in oral implantology. Many implants reconstructing a single tooth are placed in the position after extraction of tooth because of some reasons. In that cases a clinician should know the treatment strategy which ensures high level of success in therapy and also high efficiency and probability. The article describes implantation in the front region of maxilla in the case of single missing tooth when aesthetic aspects play a key role.