Pascal Valentini 

 

 PL

Błona kolagenowa oraz leczenie otwarte – przewidywalny sposób leczenia?


słowa kluczowe:

błony kolagenowe, gojenie otwarte


streszczenie:

Wyjątkowa łatwość stosowania naturalnych błon kolagenowych w zdecydowanym stopniu uprościła postępowanie zabiegowe w chirurgii implantologicznej. Dzięki dobrym właściwościom gojącym tych materiałów można było w znaczący sposób poprawić prognozy dotyczące implantacji natychmiastowych. Gojenie otwarte jest coraz częściej proponowaną opcją wykorzystywania błon kolagenowych. Przypadki z prywatnej praktyki przedstawiają pozytywne i obiecujące rezultaty leczenia, jednak dokładna naukowa dokumentacja nie jest jeszcze dostępna.


GB

Collagen membrane and open healing - a predictable therapeutic option?


key words:

collagen membranes, open healing


summary:

The outstanding handling characteristics of natural collagen membranes have simplified the operative technique in implant surgery. Thanks to the good wound-healing properties of these materials, it has also been possible to improve the prognosis of immediate implants. Open healing is being increasingly discussed as a new option for the application of collagen membranes. Cases from private practice show positive and promising results, though adequate scientific documentation is not yet available.