membrany

dr Piotr Karczmarek, implantolog, członek organizacji implantologicznych AIIO, AROM, Paryż, praktyka prywatna, Warszawa
dr Ewa Szela-Lipiec, praktyka prywatna, Gorzów Wlkp.

 

 

 PL


Zastosowanie membran autogennych w regeneracji tkanki kostnej 


słowa kluczowe:

sterowana regeneracja tkanek, sterowana regeneracja kości, czynniki wzrostu, membrany autogenne


streszczenie:

Regeneracja tkanki kostnej stała się standardowym postępowaniem przygotowującym do leczenia implantologicznego lub towarzyszącym zabiegowi implantacji w przypadkach jej niedoboru w miejscu wprowadzenia implantów. Jednym z podstawowych ograniczeń jest przedłużony czas oczekiwania na możliwość implantacji lub też obciążenia wszczepu. Stosowanie czynników wzrostu uzyskiwanych przez odwirowanie krwi własnej pacjenta stało się jednym ze sposobów na przyspieszenie procesów regeneracji. Stosowanie fibrynowych membran autogennych uzyskiwanych w ten sposób umożliwia zarówno użycie ich w roli membran zaporowych jak i dodatku do biomateriału.


GB

Use of the autogenous membranes in guided bone regeneration

 


key words:

guided tissue regeneration, guided bone regeneration, growth factors, autogenous membranes


summary:

Bone regeneration has become a standard procedure preparing to implantation or associated with implantation in cases of bone defects. One of the major disadvantages of the technique is a long time of delay before the possibility of implantation or loading the implant. The use of growth factors obtained from the patients blood and through the process of centrifuging is one of the methods of accelerating the healing processes. Autogenous membranes obtained in this process can be used as well as barrier membranes as in addition to other biomaterial.