rothamel s 8

dr Daniel Rothamel, Uniwersytet w Kolonii, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Chirurgii Plastycznej Twarzy, Kolonia 

 

 PL

Biokompatybilność i biodegradacja naturalnej, wieprzowej membrany osierdziowej. Wyniki badań in-vitro/in-vivo


słowa kluczowe:

membrana kolagenowa, GBR, GTR, naturalny,  regeneracja kości, osierdzie, biodegradacja, kolagen


streszczenie:

Zasada sterowanej regeneracji tkanek i kości w leczeniu ubytków kostnych i przyzębia stosowana jest od wielu lat. Jako bariera osłaniająca tkanki miękkie i nabłonek, obok materiałów ulegających resorpcji, sprawdziły się przede wszystkim naturalne i usiatkowane poprzecznie kolageny, które jednak częściowo różnią się pod względem pełnienia funkcji bariery i biokompatybilności. Celem niniejszych badań pilotażowych było badanie in-vitro i in-vivo nowej, naturalnej membrany kolagenowej pozyskiwanej z osierdzia wieprzowego.

Trzy różne naturalne membrany kolagenowe (Jason® Kollagenmembran [JM], botiss dental GmbH, Berlin, Bio Gide® [BG], Geistlich Biomaterials, Wolhusen, Szwajcaria i Tutodent® [TD], Zimmer Dental, Freiburg] zostały zainkubowane z komórkach 1*104 SaOs-2 Osteoblast-like, a po 2 godzinach, 3 oraz 7 dniach określono proliferację komórek na ich powierzchni. W przypadku JM i BG nastąpiła jeszcze ocena budowy morfologicznej pod mikroskopem elektronowym i histologiczne badania biodegradacji po 4, 8, 12 i 24 tygodniach po augmentacji poprzecznej u psów.

W badaniu in-vitro wykazano wyraźną proliferację komórek na JM i TD, która była znacznie lepsza niż na BG (P < 0,05, ANOVA). Badanie pod mikroskopem elektronowym w przypadku JM uwidoczniło połączony wewnętrznie system porów, podczas kiedy BG wykazał budowę raczej włóknistą. Powierzchnię obu membran pokrywała szczelnie pokrywająca komórki zwarta warstwa. W badaniach in-vivo obie membrany uległy integracji z otaczającą je tkanką bez wywołania podrażnień. Wykazano przy tym wyraźną biodegradację w ciągu 4 do 8 tygodni w przypadku BG. Resorpcja JM zachodziła równomiernie podczas pierwszych 8-12 tygodni.

Można wywnioskować, że wszystkie badane membrany wykazują wysoką biokompatybilność. JM i BG podlegają w ciągu 8 (BG) lub 12 tygodni (JM) resorpcji i nie wywołują stanów zapalnych.


GB

 Biocompatibility and biodegradation of native, porcine pericardial membrane. Results of in vivo/in vitro studies


key words:

collagen membrane, GBR, GTR, native, bone regeneration, pericardium, biodegradation, collagen


summary:

Guided tissue and bone regeneration has been commonly used in filling periodontal and bone defects for many years. Not only resorbable materials serve as a barrier separating soft tissues and epithelium but also native and cross-linked collagens which differ among one another when taking into consideration shield function and biocompatibility. The aim of this pilot examination was to study in vivo and in vitro function of a new, native collagen membrane derived from porcine pericardium.

Three different native collagen membranes (Jason® Kollagenmembran [JM], botiss dental GmbH, Berlin, Bio Gide® [BG], Geistlich Biomaterials, Wolhusen, Switzerland and Tutodent® [TD], Zimmer Dental, Freiburg) were incubated together with osteoblast-like cells 1*104 SaOs-2 and after 2 hours, 3 and 7 days cell proliferation on membrane surfaces was evaluated. In case of JM and BG morphological structure was measured with the aid of electron microscope and histological analysis of biodegradation was performed after 4, 8, 12 and 24 weeks in canine models in which horizontal augmentation was applied. In vivo studies showed massive cell proliferation on JM and TD membrane, which was statistically significant when comparing with BG (P < 0.05, ANOVA). Electron microscope analysis of JM membrane revealed system of interconnected pores comparing with rather fibrous structure of BG membrane. Surfaces of both membranes were tightly covered with cells. In vivo studies showed that both membranes integrated with surrounding tissues without any irritation.

Significant biodegradation was observed after 4 to 8 weeks in case of BG membrane. Resorption of JM membrane was constantly occurring during first 8-12 weeks. It can be assumed that all analyzed membranes present high biocompatibility. JM and BG membranes undergo resorption during 8 (BG) or 12 (JM) weeks without any signs of irritation.