Pohl S.

SZTUKA IMPLANTOL Tom/Volumne 10; Numer/Number 1 (19)/2015: 54-61

E-ISSN 2392-2834   ISSN 1897-385X     ID ART 2015/1/54

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Snjezˇana Pohl1,E,F

1Snjezˇana Pohl, Rijeka, Croatia

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 20.02.2014. Accepted: 20.04.2014. Published: 02.03.2015

 

 PL

Osadzenie implantu w ważnym estetycznie odcinku po zakończeniu wzrostu.Leczenie 18-letniej pacjentki z wrodzonym brakiem zęba


słowa kluczowe:

przeszczep tkanki łącznej metodą tunelową, wzrost szkieletowy, zanik wyrostka zębodołowego


streszczenie:
Wzrost szkieletowy generalnie jest zakończony u kobiet w wieku około 17 lat, natomiast u mężczyzn w wieku około 19 lat. Jednakże, wraz z ukończeniem wzrostu szkieletowego nawet radiologicznie potwierdzonego, wciąż będzie postępował niewielki pionowy wzrost w układzie zębowo-wyrostkowym, który jest powodem konieczności przesunięcia czasu osadzenia implantu na późniejszy. Opisany przypadek przedstawia 18-letnią pacjentkę z wadą wyrostka zębodołowego sklasyfikowaną według the Cologne Classification of Alveolar Ridge Defects (CCARD) jako H.1. i, czyli implant będzie osadzony w ważnym estetycznie odcinku dopiero po roku od zakończenia wzrostu potwierdzonego radiologicznie. Przy zastosowaniu minimalnie inwazyjnej metody chirurgicznej, zwiększono objętość poziomą części wyrostka zębodołowego, a w kolejnym roku implant został wszczepiony w przygotowane rozbudowane podłoże.

GB

Implant placement in the aesthetic zone upon completion of growth. Treatment of an 18-year-old female patient with a congenitally missing tooth


key words:

tunnel connective tissue graft procedures, skeletal growth, alveolar atrophy 


summary:

Skeletal growth is generally completed in girls at around age 17, and in boys around age 19. However, with completion of skeletal growth radiologically established, there will still be residual vertical growth of the dentoalveolar complex, which is why dental implant placement should be postponed somewhat beyond this time. This case presents an 18-year-old female patient with a H.1.i defect of the alveolar ridge according to the Cologne Classification of Alveolar Ridge Defects (CCARD), where implant placement in the aesthetic zone was delayed for a year after the completion of growth as radiologically established. Using minimally invasive surgical techniques, some horizontal alveolar ridge volume was built, and the following year an implant was placed in the expanded alveolar ridge.