Duddeck D. et al. 

SZTUKA IMPLANTOL Tom/Volumne 10; Numer/Number 1 (19)/2015: 33-38
E-ISSN 2392-2834   ISSN 1897-385X     ID ART 2015/1/33

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Dirk Duddeck1,2, Schaghajegh Iranpour1, Hassan Maghaireh4, Jörg Neugebauer1,3, Joachim E. Zöller1

1Interdisciplinary Clinic for Oral Surgery and Implantology Department of Dentistry and Oral and Maxillofacial Surgery of the University of Cologne
2Dentalforum Berlin
3Dental offices of Dr Bayer, Dr Kistler, Dr Elbertzhagen and colleagues
4British Academy of Implant & Restorative Dentistry Scientific Committee 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received:10.03.2014. Accepted: 20.04.2014. Published: 02.03.2015

 

 PL

Nowy tantalowo-tytanowy implant hybrydowy w SEM. Badanie skaningowe mikroskopem elektronowym – elementarna analiza jakościowa i ilościowa


słowa kluczowe:

implant hybrydowy, osteoinkorporacja, osteointegracja 


streszczenie:

Od wielu lat, the Quality and Research (Q+R) Committee of BDIZ EDI prowadzi badania materiałów stosowanych na implanty dentystyczne. Główny nacisk dotyczy mechanicznej precyzji i jakości lub szczególnych cech powierzchni implantu. W 2008, EDI BDIZ zlecił pierwsze badanie w tym temacie, badając powierzchnie 23 sterylnie zapakowanych implantów z dziewięciu krajów za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego, próbki poddano elementarnej jakościowej i ilościowej analizie. Badania przyniosły nieoczekiwane rezultaty, takie jak znaczna pozostałość tlenku glinu po obróbce strumieniowo-ściernej, jak również zanieczyszczenia substancjami organicznymi i niedokładności w strukturze implantów niektórych producentów [7]. Dodatkowe badania porównawcze zostały przeprowadzone w latach 2010-2012, obejmując 58 innych implantów wykonanych przez 45 producentów. Były to implanty nie tylko z tytanu i jego stopów, ale również implanty z dwutlenku cyrkonu i po raz pierwszy, obiektem badań została objęta tantalowo-tytanowa hybryda.


GB

New tantalum-titanium hybrid implant in the SEM. Scanning electron microscopic examination and qualitative/quantitative elemental analysis


key words:

hybrid implant, osseoincorporation, osseointegration 


summary:

For many years, the Quality and Research (Q+R) Committee of BDIZ EDI has conducted material studies on dental implants. The focus has been mainly on mechanical precision and the quality or specific characteristics of the implant surfaces. In 2008, BDIZ EDI had commissioned its first study on the topic, examining the surfaces of 23 sterile-wrapped implants from nine countries in a scanning electron microscope and subjected to a qualitative and quantitative elemental analysis. That study had yielded unexpected results such as significant residue of the aluminium oxide abrasive as well as organic contaminants and imprecise thread structures on the implants of certain manufacturers [7]. Additional comparative studies were conducted from 2010 to 2012, covering 58 different implants by 45 manufacturers. Not only implants made of titanium and its alloys, but also implants of made of zirconia and, for the first time, a tantalum-titanium hybrid were included in the study.